Transmisja obrazów z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej

Posted by on 18 lutego 2015

Transmisja obrazów z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej

W naj­bliż­szy week­end w Obser­wa­to­rium będzie­my mie­li szan­sę na odbiór  histo­rycz­nych obra­zów SSTV z Mię­dzy­na­ro­do­wej Sta­cji Kosmicz­nej, nada­wa­nych z oka­zji 80-lecia uro­dzin pierw­sze­go kosmo­nau­ty Juri­ja Gagarina.

Nie­po­ło­mic­ki Klub Krót­ko­fa­low­ców przy Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nym  zapra­sza na eks­pe­ry­men­tal­ny nasłuch oraz pró­bę deko­do­wa­nia obra­zów prze­sy­ła­nych na żywo dro­gą radio­wą  z ISS. Zapra­sza­my wszyst­kich chęt­nych do Obser­wa­to­rium (pro­si­my przyjść  przy­naj­mniej na 15 minut przed prze­lo­tem stacji).

W sobo­tę — 21 lutego
prze­lot Sta­cji w godzinach:

14:36 — 14:47
16:13 — 16:24
17:50 — 18:00

W nie­dzie­lę — 22 lutego
prze­lot Sta­cji w godzinach:

13:43 — 13:54
15:20 — 15:30
16:57 — 17:07

Na wszyst­kich chęt­nych cze­ka­my w sie­dzi­bie Nie­po­ło­mic­kie­go Klu­bu Krót­ko­fa­low­ców w Pla­ne­ta­rium MOA, ul. Koper­ni­ka 2.

Wstęp wol­ny, zapraszamy!

error: Content is protected !!