UWAGA UWAGA!!!

Posted by on 15 sierpnia 2019

UWAGA UWAGA!!!

Jesz­cze tyl­ko przez kil­ka tygo­dni macie nie­po­wta­rzal­ną szan­sę obej­rzeć wysta­wę “Nie­pod­le­gła w ete­rze” autor­stwa pani Anny Kata­rzy­ny Dul­skiej! Jeże­li ktoś jed­nak nie może odwie­dzić nie­po­ło­mic­kie­go Muzeum Fono­gra­fii w Mało­pol­skie Cen­trum Dźwię­ku i Sło­wa, zapra­sza­my do lek­tu­ry arty­ku­łu Mariu­sza SP9HSQ z ostat­niej Gaze­ty Nie­po­ło­mic­kiej, któ­ry prze­pro­wa­dzi Was przez cza­sy roz­wo­ju radia w Pol­sce przed Dru­gą Woj­ną Świa­to­wą, oku­pa­cję hitle­row­ską, epo­kę PRL‑u i współ­cze­sny okres roz­wo­ju łącz­no­ści w górach i na morzu.
Arty­kuł w for­mie do prze­czy­ta­nia :
http://sp9moa.moa.edu.pl/2018_12/

error: Content is protected !!