UWAGA! Wystawa “Niepodległa w eterze” już otwarta!

Posted by on 15 sierpnia 2019

UWAGA! Wystawa “Niepodległa w eterze” już otwarta!

Nie prze­gap­cie tego wyda­rze­nia, pozwól­cie się prze­nieść do cza­sów począt­ku radia w Pol­sce, do okre­su wal­ki zboj­nej pod­czas II Woj­ny Świa­to­wej i póź­niej­szej epo­ki PRL‑u. Poznaj­cie zna­cze­nie łącz­no­ści radio­wej na morzu i w górach. A wszyst­ko wśród ory­gi­nal­nych eks­po­na­tów, histo­rycz­nych fil­mów i auten­tycz­nych gło­sów radio­wych. W imie­niu pani Anny Dul­skiej, ser­decz­nie zapra­sza­my do odwie­dze­nia wysta­wy, w któ­rej rów­nież nie­po­ło­mic­cy krót­ko­fa­low­cy z SP9MOA mają nie­wiel­ki wkład. Miej­sce: Nie­po­ło­mi­ce, Muzeum Fono­gra­fii — Mało­pol­skie Cen­trum Dźwię­ku i Sło­wa.
Przy­by­waj­cie!!!

error: Content is protected !!