Walne Zebranie Członków — 23.02.2017

Posted by on 12 marca 2017

Walne Zebranie Członków — 23.02.2017

23 lute­go pod­czas Dnia Klu­bo­we­go odby­ło się Zebra­nie Człon­ków Nie­po­ło­mic­kie­go Klu­bu Krót­ko­fa­low­ców. Mia­ło ono cha­rak­ter sprawozdawczy.
Pre­zes Michał SQ9ZAY po przy­wi­ta­niu zebra­nych przed­sta­wił spra­woz­da­nie mery­to­rycz­ne z ubie­gło­rocz­nej dzia­łal­no­ści Klu­bu. Następ­nie głos zabrał sekre­tarz Mariusz SP9HSQ, któ­ry przed­ło­żył zebra­nym spra­woz­da­nie finan­so­we. Po tym wszyst­kim wypo­wie­dział się prze­wod­ni­czą­cy Komi­sji Rewi­zyj­nej Janek SP9BCH, któ­ry w swo­im spra­woz­da­niu pozy­tyw­nie ocenił dzia­łal­ność zarzą­du wnio­sku­jąc o udzie­le­nie abso­lu­to­rium Zarzą­do­wi. Wal­ne Zebra­nie Człon­ków jed­no­gło­śnie udzie­li­ło abso­lu­to­rium Zarzą­do­wi Nie­po­ło­mic­kie­go Klu­bu Krótkofalowców
Pod­czas zebra­nia była oka­zja do mery­to­rycz­nej dys­ku­sji, poja­wi­ło się kil­ka wnio­sków i suge­stii co moż­na robić lepiej. Nada­ne zosta­ło rów­nież jed­no Hono­ro­we Człon­ko­stwo 🙂 ale dla kogo to zdra­dzi­my w naj­bliż­szym cza­sie 🙂
Peł­ne spra­woz­da­nie uka­że się na naszej stro­nie internetowej 

error: Content is protected !!