Wieści z orbity

Posted by on 15 sierpnia 2019

Wieści z orbity

Już ponad 100 tysię­cy ramek z pol­skie­go sate­li­ty PW-Sat2 ode­bra­li krót­ko­fa­low­cy na całym świe­cie!
Auto­rzy pro­jek­tu dzię­ku­ją krót­ko­fa­low­com za ogrom­ne zaan­ga­żo­wa­nie w dostar­cza­nie bez­cen­nych danych z pokła­du sate­li­ty. Nasza klu­bo­wa sta­cja SP9MOA tyl­ko pod­czas dzi­siej­sze­go poran­ne­go prze­lo­tu ode­bra­ła i prze­sła­ła do Cen­trum Kie­ro­wa­nia Lotem 577 pakie­tów danych. Histo­rycz­ną tele­me­trię, czy­li jak się mie­wa sate­li­ta, moż­na obej­rzeć na stro­nie https://snapshot.raintank.io/…/hqvFFQu59jpF1HIYRl37zNjib6co…

error: Content is protected !!