Wizyta Bocheńskiej Grupy Krótkofalowców — 08.10.2015r.

Posted by on 20 października 2015

Wizyta Bocheńskiej Grupy Krótkofalowców — 08.10.2015r.

8 paź­dzier­ni­ka pod­czas dnia klu­bo­we­go z wizy­tą przy­by­ła do nas repre­zen­ta­cja zaprzy­jaź­nio­nej Bocheń­skiej Gru­py Krót­ko­fa­low­ców CQMBO w skła­dzie:  Bogu­sław SP9LGB, Jacek SQ9LFO, Mar­cin SQ9ZBC, Radek SQ9PXE i Janusz SQ9LCH.

Zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z foto­re­la­cją Mariu­sza SP9HSQ, obra­zu­ją­cą prze­bieg tego prze­mi­łe­go przy­ja­ciel­skie­go spotkania 🙂

P.S. Klub otrzy­mał zapro­sze­nie do zło­że­nia rewizyty 🙂

Sko­rzy­sta­my w naj­bliż­szym dogod­nym terminie 🙂

P1110260

Franek,Kuba i Boguś SP9LGB

P1110258

Ciast­ko poko­ju” Od lewej Bogu­sław SP9LGB, Michał, Mar­cin SQ9ZBC, Andrzej SQ9MUP, Tomek i Radek SQ9PXE

P1110264

Jacek SQ9LFO czy­ta dzie­ła Lenina

P1110265

Janek SQ9LCH spraw­dza nasz sprzęt KF

P1110269

Mini-gieł­da

P1110272

Eki­pa w kom­ple­cie 🙂 od lewej: Mar­cin SQ9ZBC, Michał, Mariusz SQ9MUP, Radek SQ9PXE, Boguś SP9LGB, Kuba i Marek, Mariusz SP9HSQ,Janusz SQ9LCH, Jacek SQ9LFO oraz Tomek

P1110275

prze­ka­za­nie nagro­dy zdo­by­tej w Jodłówce

P1110277

Mariusz bawi się laserem

P1110281

Kuba korzy­sta z wol­ne­go radia

P1110284

Jacek osłu­chu­je Ant­ka na 20 metrów made by SP9HSQ

P1110286

Jacek osłu­chu­je Ant­ka na 20 metrów made by SP9HSQ

P1110287

Jacek osłu­chu­je Ant­ka na 20 metrów made by SP9HSQ

P1110290

odtwo­rzo­na zębat­ka do rotora

P1110293

nowy naby­tek Marcina

error: Content is protected !!