Współpraca z Nadleśnictwem Niepołomice

Posted by on 24 lipca 2016

Współpraca z Nadleśnictwem Niepołomice
Pra­gnie­my poin­for­mo­wać, że Nad­le­śnic­two Nie­po­ło­mi­ce zapro­po­no­wa­ło nam sta­łą współ­pra­cę w zakre­sie wspar­cia radio­tech­nicz­ne­go jak rów­nież zapew­nie­nia zapa­so­wej łącz­no­ści, szcze­gól­nie w okre­sie trwa­nia Świa­to­wych Dni Młodzieży.
Naszym pierw­szym zada­niem było przy­go­to­wa­nie tym­cza­so­wej sta­cji nadaw­czo-odbior­czej we wska­za­nym miej­scu Pusz­czy Nie­po­ło­mic­kiej. Kole­ga Mariusz SP9HSQ wyko­nał ante­nę typu 7/8 J‑Pole na pasmo uży­wa­ne przez Leśni­ków i wraz z kole­ga­mi Andrze­jem SQ9MUP i Tom­kiem SP9TOM zamon­to­wa­li ją na skła­da­nym masz­cie. Testy łącz­no­ści potwier­dzi­ły pra­wi­dło­wą pra­cę ante­ny ze sta­cja­mi sta­cjo­nar­ny­mi, mobil­ny­mi i prze­no­śny­mi. Następ­nie prze­ka­za­no nam do remon­tu ante­nę bazo­wą GP, któ­ra zosta­ła uszczel­nio­na, zestro­jo­na i z nowym kablem powę­dro­wa­ła na doce­lo­we miej­sce pra­cy. Kil­ka dni póź­niej, już w pięk­nym słoń­cu, zamon­to­wa­li­śmy ante­nę do pra­cy w paśmie pro­fe­sjo­nal­nym VHF oraz na naszych pasmach amatorskich.
Obec­nie wspól­nie z przed­sta­wi­cie­la­mi Nad­le­śnic­twa Nie­po­ło­mi­ce, przy­go­to­wu­je­my się do zapew­nie­nia wspar­cia radio­we­go w trak­cie trwa­nia Świa­to­wych Dni Mło­dzie­ży. Mamy nadzie­ję, że nasza współ­pra­ca będzie się dyna­micz­nie roz­wi­jać i przy­nie­sie wie­le korzy­ści dla oby­dwu stron.
error: Content is protected !!