Krótkofalarstwo

Hob­by. Czę­sto służ­ba i nie­kie­dy spo­sób na życie. Krót­ko­fa­lar­stwo to nawią­zy­wa­nie łącz­no­ści przy pomo­cy radio­sta­cji, udział w zawo­dach oraz budo­wa wła­snych kon­struk­cji nadawczo-odbiorczych.
Łącz­no­ści fonicz­ne, cyfro­we oraz tele­gra­fia (alfa­bet Mor­se­’a) — oto nie­któ­re moż­li­wo­ści jakie otwie­ra­ją się przed oso­bą posia­da­ją­cą pozwo­le­nie radiowe.
Uko­ro­no­wa­niem dzia­łań krót­ko­fa­low­ca może być kar­ta potwier­dza­ją­ca łącz­ność z kimś na dru­giej pół­ku­li lub wspar­cie zawo­do­wych służb ratowniczych.

Obserwatorium

Mło­dzie­żo­we Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­ne w Nie­po­ło­mi­cach stwa­rza moż­li­wo­ści roz­wi­ja­nia zain­te­re­so­wań i uzdol­nień uczniów w zakre­sie astro­no­mii, astro­nau­ty­ki, nauk przy­rod­ni­czych oraz tech­no­lo­gii informacyjnej.
Sztan­da­ro­wa dzia­łal­ność kon­cen­tru­je się wokół zajęć edu­ka­cyj­nych i tzw. kół zain­te­re­so­wań pro­wa­dzo­nych w okre­sie roku szkol­ne­go. Obser­wa­to­rium zaj­mu­je się tak­że popu­la­ry­za­cją astro­no­mii i nauk przy­rod­ni­czych orga­ni­zu­jąc pre­lek­cje, poka­zy nie­ba i oko­licz­no­ścio­we spo­tka­nia popularno-naukowe.

Zapraszamy do nas!

Moż­na się z nami skon­tak­to­wać wie­lo­ma meto­da­mi :). Naj­lep­szą jest jed­nak spo­tka­nie „twa­rzą w twarz”, a do tego jesz­cze przy radiu! Ser­decz­nie zapra­sza­my na spo­tka­nia klu­bo­we, któ­re odby­wa­ją się we czwart­ki o godzi­nie 18.00 — oczy­wi­ście w sie­dzi­bie Klu­bu, czy­li w Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nym (budy­nek Planetarium)
ul. M. Koper­ni­ka 2, Niepołomice

Czę­sto­tli­wo­ści Klubowe:

2m — 144,5125 MHz

70cm — 433.750 MHz

SR9OA — 438,750–7.6 MHz

error: Content is protected !!