Statut Klubu


STATUT

Stowarzyszenia Niepołomicki Klub Krótkofalowców przy Młodzieżowym Obserwatorium Astronomicznym

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne.

 

§1

 

 1. Stowarzyszenie  Niepołomicki Klub Krótkofalowców przy Młodzieżowym Obserwatorium Astronomicznym (zwany dalej: „ Klubem”) działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), innych obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego Statutu.

 

§2

 

 1. Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą Klubu  są Niepołomice .
 3. Klub może prowadzić działalność poza granicami kraju.
 4. Klub może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o tym samym lub podobnym profilu działania.
 5. Działalność  Klubu opiera się na pracy społecznej członków.
 6. Do prowadzenia swych działań Klub może zatrudniać pracowników.
 7. Klub może używać pieczęci, odznaki i barw zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

§3

 

 1. Klub powołany jest na czas nieokreślony.

Rozdział II

Cele i sposoby ich realizacji

§4

Celami Klubu są:

 1. zbudowanie reprezentatywnej organizacji konsolidującej środowisko krótkofalowców,
 2. prowadzenie działalności społecznie użytecznej poprzez upowszechnianie wiedzy, edukację dzieci, młodzieży szkolnej i dorosłych; prowadzenie szkoleń i prelekcji z zakresu konstruowania i budowy urządzeń radiokomunikacyjnych i umiejętności ich wykorzystania,
 3. propagowanie regionu niepołomickiego w kontaktach radiowych,
 4. popieranie i popularyzacja działań członków Klubu zajmujących się eksperymentami i pracami nad nowymi technicznymi rozwiązaniami w zakresie amatorskiej łączności radiowej,
 5. reprezentowanie krótkofalowców wobec władz, a także wobec innych stowarzyszeń krótkofalarskich w kraju
  i za granicą,
 6. pomoc w akcjach ratowania ludności i udzielania pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych poprzez zapewnienie łączności w oparciu o posiadane przez Klub urządzenia,
 7. współdziałanie z organami administracji państwowej w zakresie szkolenia i pomocy w tworzeniu łączności radiowej w sytuacjach kryzysowych,
 8. nawiązywanie nowych kontaktów i współpracy; wymiana doświadczeń z podobnymi organizacjami z kraju
  i zagranicy.

§5

 

Klub realizuje swoje cele poprzez:

 1. realizację przedsięwzięć informacyjnych i szkoleniowych,
 2. organizowanie spotkań, wypraw i innych aktywności realizujących cele statutowe,
 3. realizację projektów krótkofalarskich na rzecz środowiska i społeczności lokalnej,
 4. wspieranie różnych form kształcenia i samokształcenia, zwłaszcza młodzieży, mającego na celu stałe podnoszenie poziomu wiedzy technicznej oraz umiejętności operatorskich w amatorskiej radiokomunikacji,
 5. podejmowanie działań mających na celu pozyskiwanie nowych członków Klubu i Polskiego Związku Krótkofalowców.
 6. aktywność radiostacji klubowej pod znakiem wywoławczym SP9MOA,

§6

 

 1. Dla realizacji swych celów Klub może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 2. Klub jest jednostką mikro i prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Rozdział III

Członkowie oraz ich prawa i obowiązki

 

§7

 

 1. Członkami Klubu mogą być osoby fizyczne i osoby prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Klub.
 2. Klub posiada członków:
 • zwyczajnych,
 • wspierających,
 • honorowych.

§8

 

 1. Członkiem zwyczajnym może być pełnoletnia osoba fizyczna, która akceptuje postanowienia Statutu oraz założenia programowe Klubu, chce wnieść wkład pracy społecznej w urzeczywistnianie celów Klubu oraz złoży pisemną deklarację zawierającą rekomendację dwóch członków Klubu.
 2. Przyjęcia nowych członków zwyczajnych dokonuje Zarząd Klubu uchwałą podejmowaną na najbliższym posiedzeniu po dniu złożenia pisemnej deklaracji, o której mowa w ust. 1.
 3. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub osoba prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Klubu,
 4. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Klubu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia deklaracji.
 5. Członkiem honorowym Klubu może być osoba fizyczna szczególne zasłużona dla działalności rozwoju Klubu.
 6. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu Klubu lub co najmniej 2/3 członków Klubu.

 

§9

 

 1. Osoby niepełnoletnie spełniające warunki, o których mowa w § 8 ust. 1, posiadające pisemną zgodę rodziców mogą posiadać status uczestnika Klubu.
 2. Uczestnik Klubu posiada prawa i obowiązki członka zwyczajnego za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego. Uczestnik Klubu nie bierze udziału w głosowaniu uchwał. Z chwilą osiągnięcia pełnoletniości uczestnik Klubu staje się członkiem zwyczajnym Klubu.

 

§10

 

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 

 1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Klubu,
 2. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Klubu,
 3. udziału w zebraniach i imprezach organizowanych przez Klub,
 4. zgłaszania wniosków co do działalności Klubu,
 5. korzystania z urządzeń Klubu i jego sprzętu w granicach obowiązujących regulaminów i uchwał Zarządu Klubu.

 

§11

 

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 

 1. brać udział w zadeklarowanych aktywnościach Klubu wnosząc własną pracę i/lub inne zasoby w ich realizację,
 2. działać na rzecz dobra Klubu, społeczności i regionu,
 3. uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków,
 4. przestrzegania Statutu i uchwał władz Klubu,
 5. regularnego opłacania składek członkowskich.

 

§12

 

 1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego ani czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Klubu, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Klubu.
 3. Członkowie honorowi mają obowiązek przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Klubu. Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku wnoszenia składek członkowskich.

 

§13

 

 1. Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:
 1. dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Klubu złożonej Zarządowi Klubu,
 2. wykluczenia przez Zarząd Klubu:
 • z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres co najmniej 6 miesięcy,
 • z powodu rażącego naruszenia Statutu, nieprzestrzegania uchwał władz Klubu, prezentowania postawy moralnej niegodnej członka Klubu lub działania na szkodę Klubu,
 • ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Klubu,

c. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

d. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

 

2. Od uchwały Zarządu Klubu w sprawie wykluczenia (pozbawienia członkostwa w Klubie) przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od dnia doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

 

Rozdział IV

Władze Klubu

 

§14

 

Władzami Klubu są:

 

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd Klubu,
 3. Komisja Rewizyjna.

 

§15

 

 1. Zarząd Klubu oraz Komisja Rewizyjna wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów członków uprawnionych do głosowania obecnych na Walnym Zebraniu.
 2. W razie, gdy skład Zarządu Klubu lub Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie, o którym mowa można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

 

§16

 

Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

 

§17

 

Kadencja Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.

 

Walne Zebranie

 

§18

 

 1. Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie Członków.
 2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Klubu raz w roku, jako sprawozdawcze, i co cztery lata, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 7 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Klubu:
 • z własnej inicjatywy,
 • na żądanie Komisji Rewizyjnej,
 • na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Klubu.

 

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno być zwołane przed upływem 14 dni od dnia zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

§19

 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 

 1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Klubu,
 2. uchwalanie zmian Statutu,
 3. wybór i odwołanie wszystkich wybieralnych władz Klubu,
 4. udzielanie Zarządowi Klubu absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań merytorycznych i finansowych Zarządu Klubu oraz sprawozdań Komisji Rewizyjnej,
 6. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Klubu,
 7. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
 8. podjęcie decyzji o rozwiązaniu Klubu,
 9. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Klubu.

 

Zarząd Klubu

 

§20

 

 1. Zarząd Klubu jest powołany do kierowania całą działalnością Klubu zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków oraz do reprezentowania Klubu na zewnątrz.
 2. Zarząd Klubu składa się z 3 do 7 osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera prezesa, skarbnika i sekretarza. Liczbę członków Zarządu każdorazowo określa Walne Zebranie Członków.
 3. Posiedzenia Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu Klubu zwołuje prezes.

 

§21

 

Do kompetencji Zarządu Klubu należy:

 

 1. kierowanie bieżącą pracą Klubu,
 2. opracowanie i uchwalanie planów działań Klubu,
 3. realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
 4. zarządzanie majątkiem Klubu,
 5. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
 6. reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 7. przyjmowanie i wykluczanie członków Klubu,
 8. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 9. ustalanie wysokości składek członkowskich,
 10. sporządzanie rocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych z działalności Klubu,
 11. decydowanie o podjęciu, zawieszeniu lub zaprzestaniu prowadzenia przez Klub działalności gospodarczej.

 

Komisja Rewizyjna

 

§22

 

 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Klubu.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 4 osób, w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.
 3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje przewodniczący.

 

§23

 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 

 1. kontrola całokształtu działalności Klubu,
 2. ocena pracy Zarządu Klubu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
 3. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Klubu i Zarządu Klubu,
 4. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielenie absolutorium Zarządowi Klubu,
 5. wnioskowanie o odwołanie Zarządu Klubu lub poszczególnych członków Zarządu Klubu w razie jego bezczynności.
 6. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

 

Rozdział V

Majątek Klubu.

§24

 

 1. Źródłami powstania majątku Klubu są:

 

 • składki członkowskie,
 • darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej,
 • dotacje, subwencje, udziały, lokaty.

 

 1. Dochód z działalności gospodarczej Klubu służy wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
 2. Do nabywania, zbywania i obciążania majątku Klubu oraz zaciągania innych zobowiązań wobec tego majątku upoważniony jest Zarząd Klubu.
 3. Klub nie może udzielać pożyczek i zabezpieczać zobowiązań majątkiem Klubu w stosunku do członków Zarządu Klubu, Komisji Rewizyjnej, pracowników i członków Klubu ani żadnych osób trzecich.

 

§25

 

 1. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania oświadczeń woli, w tym w sprawach majątkowych  Klubu, wymagane jest współdziałanie i podpis dwóch członków Zarządu Klubu działających łącznie (w tym  prezesa Zarządu Klubu).
 2. Zasady gospodarki majątkowej i zaciągania zobowiązań określa regulamin gospodarki finansowej uchwalany przez Zarząd Klubu.

 

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

 

§26

 

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu Klubu podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 

§27

 

 1. Uchwałę o rozwiązaniu Klubu podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3  głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwałę o rozwiązaniu Klubu może podjąć Walne Zebranie Członków tylko wtedy, gdy w tym celu zostało zwołane.
 3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Klubu Walne Zebranie Członków określi sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Klubu.

Zaaktualizowano: