Polityka prywatności

Wstęp

Chce­my, żeby każ­dy odwie­dza­ją­cy naszą witry­nę miał pew­ność, że nie zamie­rza­my ani nie naru­sza­my jego zaufa­nia do nas oraz pra­wa do pry­wat­no­ści. Jest to powód, dla któ­re­go przed­sta­wia­my naszą Poli­ty­kę Prywatności.

Gromadzenie danych

Nasza Poli­ty­ka Pry­wat­no­ści i zaufa­nia opie­ra się na nastę­pu­ją­cych elementach:

 • ogra­ni­cze­niu ilo­ści danych oso­bo­wych, zbie­ra­nych od użytkowników,
 • sys­te­mie reje­stra­cji użytkowników,
 • wyraź­nym oddzie­le­niu tre­ści rekla­mo­wych od resz­ty witryny,
 • ochro­nie użyt­kow­ni­ków przez nie­po­żą­da­ny­mi tre­ścia­mi, spa­mem (nie­chcia­ny­mi wia­do­mo­ścia­mi) i reklamą,
 • pra­wie do wglą­du, edy­cji i usu­wa­nia swo­ich danych osobowych.

Dostęp do poszcze­gól­nych usług i czę­ści witry­ny jest zróż­ni­co­wa­ny. Możesz odwie­dzać nas zarów­no jako ano­ni­mo­wy gość, jak i zare­je­stro­wa­ny użytkownik.

Do prze­glą­da­nia ogól­no­do­stęp­nych mate­ria­łów na stro­nie wystar­czy dostęp na pozio­mie ano­ni­mo­we­go gościa.

Są obsza­ry i usłu­gi, dostęp­ne tyl­ko i wyłącz­nie dla zare­je­stro­wa­nych użyt­kow­ni­ków. Ogra­ni­cze­nie to słu­ży ochro­nie Two­jej pry­wat­no­ści oraz podyk­to­wa­ne jest obo­wiąz­kiem zapew­nie­nia bez­pie­czeń­stwa ser­wi­su. Słu­ży rów­nież zagwa­ran­to­wa­niu odpo­wie­dzial­no­ści użyt­kow­ni­ków za ich aktyw­ność w witrynie.

Pod­czas pro­ce­su reje­stra­cji prze­ka­zu­jesz nam pew­ne dane osobowe.

Dane oso­bo­we prze­ka­za­ne przez Użyt­kow­ni­ków są gro­ma­dzo­ne i prze­twa­rza­ne w witry­nie wyłącz­nie do użyt­ku wewnętrz­ne­go oraz są chro­nio­ne przed nie­upraw­nio­nym dostę­pem osób trze­cich. Nie udo­stęp­nia­my i nie sprze­da­je­my niko­mu prze­ka­za­nych nam danych osobowych.

Jed­no­cze­śnie zastrze­ga­my sobie pra­wo do udo­stęp­nie­nia danych oso­bo­wych oso­bom trze­cich w nastę­pu­ją­cych wypadkach:

 • jeże­li wyma­ga­ją tego prze­pi­sy obo­wią­zu­ją­ce­go pra­wa — gdy dostę­pu do danych zażą­da upraw­nio­ny do tego organ pań­stwa, w związ­ku z naru­sze­niem przez Użyt­kow­ni­ka oraz za pośred­nic­twem witry­ny prze­pi­sów pra­wa pań­stwo­we­go lub międzynarodowego,
 • po wcze­śniej­szej zgo­dzie Użyt­kow­ni­ka, w sytu­acji prze­ka­za­nia przez wydaw­cę opie­ki nad witry­ną inne­mu pod­mio­to­wi, pod warun­kiem zaak­cep­to­wa­nia przez nie­go naszej Poli­ty­ki Prywatności.

Rejestracja, logowanie się

Do momen­tu reje­stra­cji i zalo­go­wa­nia każ­dy odwie­dza­ją­cy witry­nę pozo­sta­je ano­ni­mo­wy. Jego wizy­ta pozo­sta­wia po sobie ślad jedy­nie w dzien­ni­kach sys­te­mo­wych (tzw. Logach), gdzie reje­stru­je się daty połą­czeń oraz iden­ty­fi­ka­to­ry kom­pu­te­rów wywo­łu­ją­cych witry­nę. Dane te są wyko­rzy­sty­wa­ne jedy­nie do celów sta­ty­stycz­nych, tech­nicz­nych i zabez­pie­cze­nia stro­ny przed włamaniami.

Reje­stra­cja i logo­wa­nie w witry­nie jest Two­ją dobro­wol­ną decy­zją, w któ­rej wyni­ku możesz uzy­skać peł­niej­szy dostęp do usług i moż­li­wo­ści witry­ny. Pod­czas pro­ce­su reje­stra­cji pro­si­my jedy­nie o nie­zbęd­ne informacje:

 • nazwę użyt­kow­ni­ka (nie musi ona być zwią­za­na z Two­im imie­niem i nazwiskiem),
 • hasło,
 • adres pocz­ty elektronicznej.

Pomi­nię­cie któ­re­goś z powyż­szych ele­men­tów lub poda­nie nie­pra­wi­dło­we­go adre­su pocz­ty elek­tro­nicz­nej unie­moż­li­wi reje­stra­cję w witry­nie — nie otrzy­masz wia­do­mo­ści z kodem akty­wu­ją­cym kon­to. Przez to nie będzie moż­na zalo­go­wać się na Two­je konto.

W for­mu­la­rzu reje­stra­cyj­nym moż­na tak­że zna­leźć miej­sca na dodat­ko­we infor­ma­cje, któ­rych nie musisz nam podawać.

W cza­sie reje­stra­cji możesz rów­nież pod­jąć decy­zję o ukry­ciu swo­je­go adre­su pocz­ty elek­tro­nicz­nej przed inny­mi użyt­kow­ni­ka­mi witryny.

Pomi­mo posia­da­nia kon­ta użyt­kow­ni­ka w witry­nie, cały czas możesz odwie­dzać nas jako ano­ni­mo­wy gość. Jeśli jed­nak zechcesz uzy­skać dostęp do nie­któ­rych ele­men­tów witry­ny i sko­rzy­stać z upraw­nień zare­je­stro­wa­ne­go użyt­kow­ni­ka, musisz zalo­go­wać się, czy­li podać w for­mu­la­rzu logowania:

 • nazwę użyt­kow­ni­ka,
 • hasło.

Zalo­go­wa­ny użyt­kow­nik prze­sta­je być ano­ni­mo­wy. Wybór doty­czą­cy ano­ni­mo­we­go lub reje­stro­wa­ne­go prze­glą­da­nia stro­ny nale­ży tyl­ko i wyłącz­nie do Ciebie.

Prawo podglądu, poprawiania i usuwania danych osobowych

Każ­de­mu użyt­kow­ni­ko­wi przy­słu­gu­je pra­wo do wglą­du i mody­fi­ka­cji poda­nych przez sie­bie danych. Każ­dej takiej zmia­ny użyt­kow­nik może doko­nać samo­dziel­nie — wystar­czy po zalo­go­wa­niu wybrać pozy­cję Edy­tuj pro­fil, znaj­du­ją­cą się w menu użytkownika.

W każ­dej chwi­li możesz zre­zy­gno­wać z upraw­nień zare­je­stro­wa­ne­go użyt­kow­ni­ka i sko­rzy­stać z pra­wa usu­nię­cia, zablo­ko­wa­nia lub ukry­cia swo­je­go kon­ta i wszyst­kich swo­ich danych. W tym celu nale­ży skon­tak­to­wać się z admi­ni­stra­cją witry­ny i poin­for­mo­wać o swo­jej decyzji.

Używanie ‘cookies’ (ciasteczek)

W cza­sie korzy­sta­nia z witry­ny, na dys­kach kom­pu­te­rów odwie­dza­ją­cych ją osób zapi­sy­wa­ne są małe pli­ki tek­sto­we nazy­wa­ne ‘cookies’ (‘cia­stecz­ka’). W tych pli­kach znaj­du­ją się infor­ma­cje o fak­cie odwie­dze­nia naszej witry­ny, pre­fe­ren­cjach użyt­kow­ni­ka oraz o nie­któ­rych, pod­ję­tych w cza­sie wizy­ty w witry­nie, dzia­ła­niach użyt­kow­ni­ka. Pli­ki te nie są wyko­rzy­sty­wa­ne przez admi­ni­stra­cję witry­ny do zbie­ra­nia pouf­nych danych. Każ­dy ma pra­wo spraw­dzić i zapo­znać się z ich zawar­to­ścią. Moż­na je rów­nież swo­bod­nie usu­nąć ze swo­je­go kom­pu­te­ra, bez szko­dy dla innych. Nie­któ­re ope­ra­cje w witry­nie wyma­ga­ją włą­cze­nia obsłu­gi cookies, jed­nak­że ich wyłą­cze­nie w prze­glą­dar­ce nie pozba­wia użyt­kow­ni­ka dostę­pu do więk­szo­ści opcji witryny.

W trak­cie korzy­sta­nia z witry­ny na dys­ku są rów­nież zapi­sy­wa­ne cookies nie­któ­rych naszych usłu­go­daw­ców, np. ope­ra­to­rów sta­ty­styk witry­ny czy sys­te­mu rekla­mo­we­go, jed­nak nie naru­sza­ją one zasad naszej Poli­ty­ki Prywatności.

Poni­żej ofi­cjal­ne infor­ma­cje doty­czą­ce zarzą­dza­nia cia­stecz­ka­mi (cookies) w naj­po­pu­lar­niej­szych przeglądarkach:

Ochrona przed niepożądanymi treściami, spamem i reklamą

Zobo­wią­zu­je­my się do nie prze­sy­ła­nia zare­je­stro­wa­nym użyt­kow­ni­kom nie­po­żą­da­nych, nie­za­po­wie­dzia­nych, nie­ocze­ki­wa­nych infor­ma­cji czy mate­ria­łów. Jedy­ny­mi infor­ma­cja­mi, któ­re użyt­kow­nik może otrzy­mać w związ­ku ze swo­ją aktyw­no­ścią w witry­nie są:

 • powia­do­mie­nie o reje­stra­cji z dany­mi do kon­ta i odno­śni­kiem do akty­wa­cji kon­ta w witrynie,
 • powia­do­mie­nie o roz­po­czę­ciu lub zakoń­cze­niu pro­ce­du­ry odzy­ska­nia hasła do kon­ta w witrynie,
 • powia­do­mie­nie o odblo­ko­wa­niu kon­ta, jeśli doszło do jego blokady,
 • powia­do­mie­nie o pod­ję­tych przez mode­ra­to­rów lub admi­ni­stra­cję witry­ny dzia­ła­niach na forum, doty­czą­cych Two­ich wiadomości,
 • proś­by mode­ra­to­rów lub admi­ni­stra­cji witry­ny o doko­na­nie okre­ślo­nych w tre­ści wia­do­mo­ści zmian w Two­ich wia­do­mo­ściach na forum,
 • powia­do­mie­nie o otrzy­ma­niu nowej Pry­wat­nej wia­do­mo­ści lub dopi­sa­niu wia­do­mo­ści do obser­wo­wa­nej dys­ku­sji na forum, jeśli użyt­kow­nik takich infor­ma­cji sobie zażyczył.

Wia­do­mo­ści te są wysy­ła­ne auto­ma­tycz­nie przez nasz sys­tem infor­ma­tycz­ny i nie trze­ba na nie odpowiadać.

W żad­nym wypad­ku mode­ra­to­rzy lub admi­ni­stra­cja witry­ny nie będzie Cię pro­sić o poda­nie hasła do Two­je­go kon­ta w witry­nie. Jeśli spo­tkasz się z taką sytu­acją, sko­rzy­staj z for­mu­la­rza kon­tak­to­we­go i poin­for­muj nas o tym.

Zastrzeżenia — brak gwarancji!

Dokła­da­my wszel­kich sta­rań, aby speł­nić stan­dar­dy okre­ślo­ne w powyż­szej Poli­ty­ce Pry­wat­no­ści, jed­nak­że wie­my, że nie ist­nie­ją w peł­ni bez­piecz­ne sys­te­my infor­ma­tycz­ne. Czu­je­my się w obo­wiąz­ku poin­for­mo­wać naszych użyt­kow­ni­ków, że w wyni­ku zda­rze­nia lub innych czyn­ni­ków, będą­cych poza naszą kon­tro­lą, może dojść do ujaw­nie­nia zgro­ma­dzo­nych przez nas danych. Jeśli sytu­acja taka zda­rzy­ła­by się z naszej winy, jeste­śmy goto­wi ponieść kon­se­kwen­cje takie­go czy­nu w gra­ni­cach i zasa­dach okre­ślo­nych w pra­wie polskim.

Jed­no­cze­śnie wyraź­nie zazna­cza­my, że w peł­ni chro­nio­ne oraz nie­ujaw­nia­ne publicz­nie są tyl­ko i wyłącz­nie dane poda­ne pod­czas reje­stra­cji w witrynie.

Dane oso­bo­we poda­ne w trak­cie aktyw­no­ści użyt­kow­ni­ka w witry­nie, np. na forum, w komen­ta­rzach i innych są jaw­ne i dostęp­ne dla wszyst­kich odwie­dza­ją­cych witry­nę. Nie mamy moż­li­wo­ści uchro­nie­nia użyt­kow­ni­ków przed wyko­rzy­sta­niem tych danych przez oso­by trze­cie, fir­my lub insty­tu­cje. Z tego powo­du dane te nie pod­le­ga­ją w peł­ni naszej Poli­ty­ce Prywatności.

W takich sytu­acjach, pra­wo do pod­ję­cia decy­zji upu­blicz­nie­nie swo­ich danych pozo­sta­wia­my użyt­kow­ni­kom witryny.

Zmiany w Polityce prywatności

Admi­ni­stra­cja witry­ny zastrze­ga sobie pra­wo do wpro­wa­dza­nia zmian w Poli­ty­ce Pry­wat­no­ści bez obo­wiąz­ku powia­da­mia­nia o tym użytkowników.

Zmia­ny te mogą nastą­pić tyl­ko po to, by zapew­nić mak­sy­mal­nie moż­li­wą pouf­ność powie­rzo­nych nam danych oso­bo­wych. W tym doku­men­cie zawsze znaj­dziesz aktu­al­ną wer­sję naszej Poli­ty­ki Prywatności.

Admi­ni­stra­cję witry­ny oraz użyt­kow­ni­ka obo­wią­zu­je iden­tycz­na i aktu­al­na Poli­ty­ka Pry­wat­no­ści. Do Cie­bie nale­ży obo­wią­zek spraw­dze­nia, czy nie nastą­pi­ły zmia­ny w naszej Poli­ty­ce Pry­wat­no­ści. Pod nagłów­kiem ‘Histo­ria doku­men­tu’ zawsze będzie widocz­na data wpro­wa­dze­nia ostat­niej zmia­ny powyż­sze­go dokumentu.

Informacja kontaktowa

Jeśli masz pyta­nia, wąt­pli­wo­ści lub suge­stie doty­czą­ce powyż­szej Poli­ty­ki Pry­wat­no­ści, sko­rzy­staj z for­mu­la­rza kon­tak­to­we­go dostęp­ne­go na naszej stronie.

error: Content is protected !!