Posts made in listopad, 2015

Pierwsze ćwiczenia na paśmie 2m — 18.10.2015r.

Posted by on 9 listopada 2015

Pierwsze ćwiczenia na paśmie 2m — 18.10.2015r.

Nie­po­ło­mic­ki Klub Krót­ko­fa­low­ców w poro­zu­mie­niu z lokal­ny­mi wła­dza­mi, zamie­rza w nie­da­le­kiej przy­szło­ści stwo­rzyć sys­tem łącz­no­ści kry­zy­so­wej na tere­nie Gmi­ny Nie­po­ło­mi­ce. Łącz­ność taka była­by wyko­rzy­sty­wa­na w przy­pad­ku wystą­pie­nia kata­kli­zmów i klęsk żywio­ło­wych, pod­czas któ­rych kana­ły łącz­ność pro­fe­sjo­nal­nej czę­sto ule­ga­ją zniszczeniu. Jed­nym z zagro­żeń mogą­cym wystą­pić na tere­nie naszej gmi­ny jest groź­ba powo­dzi i podtopień. Krót­ko­fa­low­cy powin­ni zapew­nić łącz­ność...

Read More
error: Content is protected !!