Pierwsze ćwiczenia na paśmie 2m — 18.10.2015r.

Posted by on 9 listopada 2015

Pierwsze ćwiczenia na paśmie 2m — 18.10.2015r.

Nie­po­ło­mic­ki Klub Krót­ko­fa­low­ców w poro­zu­mie­niu z lokal­ny­mi wła­dza­mi, zamie­rza w nie­da­le­kiej przy­szło­ści stwo­rzyć sys­tem łącz­no­ści kry­zy­so­wej na tere­nie Gmi­ny Nie­po­ło­mi­ce. Łącz­ność taka była­by wyko­rzy­sty­wa­na w przy­pad­ku wystą­pie­nia kata­kli­zmów i klęsk żywio­ło­wych, pod­czas któ­rych kana­ły łącz­ność pro­fe­sjo­nal­nej czę­sto ule­ga­ją zniszczeniu.

Jed­nym z zagro­żeń mogą­cym wystą­pić na tere­nie naszej gmi­ny jest groź­ba powo­dzi i podtopień.

Krót­ko­fa­low­cy powin­ni zapew­nić łącz­ność zapa­so­wą z miejsc pro­wa­dze­nia akcji ratow­ni­czej wzdłuż wałów wiślanych.

W związ­ku z tym w dniu 18.10.2015 roku prze­pro­wa­dzi­li­śmy pierw­sze ćwi­cze­nia w paśmie 2 metrów, mają­ce na celu zba­da­nie moż­li­wo­ści pro­wa­dze­nia łącz­no­ści ze sta­cją prze­no­śną małej mocy znaj­du­ją­cą się w miej­scach, w któ­rych naj­czę­ściej jest pro­wa­dzo­na akcja ratow­ni­cza. Kole­ga Michał SQ9ZAY wraz z Fran­kiem i Jaku­bem prze­miesz­cza­li się wzdłuż wałów wiśla­nych od mostu w Ispi­nii aż do żwi­row­ni na Gra­biu, pra­cu­jąc z urzą­dze­nia ręcz­ne­go w dwóch kon­fi­gu­ra­cjach (5 W i ante­na tele­sko­po­wa oraz 1 W i “koci ogon”). Spraw­dzi­li­śmy łącz­ność z 10 loka­li­za­cji, dodat­ko­wo z miej­sca napeł­nia­nia wor­ków (żwi­row­nia na Woli Bator­skiej) oraz z dwóch miejsc wyle­wa­nia rze­ki Pod­łę­żan­ki. Łącz­no­ści były pro­wa­dzo­ne ze sta­cją klu­bo­wą SP9MOA oraz sta­cja­mi domo­wy­mi krót­ko­fa­low­ców (Janek SP9BCH — Nie­po­ło­mi­ce Cen­trum, Andrzej SQ9MUP — Pod­łę­że, Jurek SP9FBT — Nowa Huta, Rafał SQ9IAB — Wie­licz­ka, Patryk SQ9OZG — Nie­po­ło­mi­ce Ples, Andrzej SQ9ZAS — Dąbro­wa, Mar­cin SQ9ZAP — Kłaj, sta­cje nasłu­chu­ją­ce: Mariusz SP9HSQ — Nie­po­ło­mi­ce Pia­ski, Gerard SQ9KWT — Nie­po­ło­mi­ce Góra Wężowa).

Wyni­ki testów poka­zu­ją, że naj­trud­niej­szym tere­nem dla zapew­nie­nia łącz­no­ści są oko­li­ce Lasu Ispi­nia i Cho­bo­tu. W tym przy­pad­ku sta­cja klu­bo­wa oraz więk­szość sta­cji domo­wych nie sły­sza­ły sta­cji tere­no­wej, prze­ka­za­nie kore­spon­den­cji było moż­li­we tyl­ko przy udzia­le innej sta­cji domo­wej. Dokład­ny raport sły­szal­no­ści przed­sta­wia­my poniżej.

Dzię­ki prze­pro­wa­dzo­ne­mu ćwi­cze­niu zdo­by­li­śmy bar­dzo cen­ny mate­riał, któ­ry będzie wyko­rzy­sta­ny pod­czas budo­wy sie­ci łącz­no­ści kry­zy­so­wej. Przede wszyst­kim koniecz­ne jest zmo­der­ni­zo­wa­nie sta­cji klu­bo­wej SP9MOA, któ­ra peł­niąc w przy­szło­ści rolę cen­trum zbie­ra­nia infor­ma­cji ze sta­cji tere­no­wych, powin­na swo­im zasię­giem obej­mo­wać peł­ny obszar Gmi­ny Nie­po­ło­mi­ce. Nie będzie wów­czas koniecz­no­ści uru­cha­mia­nia sta­cji pośred­ni­czą­cych w prze­ka­zy­wa­niu mel­dun­ków z terenu.

Pod­czas dys­ku­sji na temat wyni­ków testu powsta­ło wie­le pomy­słów na kolej­ne ćwi­cze­nia, któ­re będą reali­zo­wa­ne niebawem.

 

 

Zapra­sza­my do obej­rze­nia pod­su­mo­wa­nia pierw­szych ćwiczeń.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

error: Content is protected !!