Posts made in czerwiec, 2016

Stacja HF25DN — Podsumowanie

Posted by on 13 czerwca 2016

Stacja HF25DN — Podsumowanie

Sta­cja oko­licz­no­ścio­wa HF25DN prze­szła do histo­rii więc przy­szedł czas na podsumowanie. Czwar­tek, 2 czerw­ca, Przygotowania Pierw­sze pra­cę roz­po­czę­ły się w czwar­tek 2 czerw­ca, kie­dy to posta­wio­na zosta­ła ante­na KF oraz UKF. Ante­na na KF to dru­ga wer­sja ubie­gło­rocz­nej ante­ny, dipol 80, 40 i 20m odci­na­ny tra­pa­mi, któ­ry został zawie­szo­ny na 10 metro­wym masz­cie przy­mo­co­wa­nym do słu­pa po prze­ciw­nej stro­nie dro­gi, ina­czej niż w ubie­głym roku. Na bliż­szym słu­pie...

Read More

SP9MOA na spotkaniu ŁOŚ 2016

Posted by on 13 czerwca 2016

SP9MOA na spotkaniu ŁOŚ 2016

Tra­dy­cyj­nie w ostat­ni peł­ny week­end maja odby­ło się spo­tka­nie na sty­ku trzech okrę­gów. Tego­rocz­ny ŁOŚ przy­padł na week­end 27–29 maja. Nie mogło na nim zabrak­nąć eki­py SP9MOA. Tym razem Klub repre­zen­to­wa­li kole­dzy Andrzej SQ9MUP, Mariusz SP9HSQ, Michał SQ9ZAY, Sła­wek SQ9SQP oraz Tomek SQ9SPR wraz z narze­czo­ną :P. Nasza baza znaj­do­wa­ła się w “alei gieł­do­wej”, gdzie Andrzej SQ9MUP z powo­dze­niem wyprze­da­wał swo­je urzą­dze­nia, aby zro­bić miej­sce w samo­cho­dzie na rze­czy, któ­re my co chwi­lę...

Read More
error: Content is protected !!