SP9MOA na spotkaniu ŁOŚ 2016

Posted by on 13 czerwca 2016

SP9MOA na spotkaniu ŁOŚ 2016

Tra­dy­cyj­nie w ostat­ni peł­ny week­end maja odby­ło się spo­tka­nie na sty­ku trzech okrę­gów. Tego­rocz­ny ŁOŚ przy­padł na week­end 27–29 maja. Nie mogło na nim zabrak­nąć eki­py SP9MOA. Tym razem Klub repre­zen­to­wa­li kole­dzy Andrzej SQ9MUP, Mariusz SP9HSQ, Michał SQ9ZAY, Sła­wek SQ9SQP oraz Tomek SQ9SPR wraz z narze­czo­ną :P.

Nasza baza znaj­do­wa­ła się w “alei gieł­do­wej”, gdzie Andrzej SQ9MUP z powo­dze­niem wyprze­da­wał swo­je urzą­dze­nia, aby zro­bić miej­sce w samo­cho­dzie na rze­czy, któ­re my co chwi­lę dono­si­li­śmy z innych stoisk.

Zaszczy­cił nas swo­ją obec­no­ścią nowo wybra­ny pre­zes PZK Wal­de­mar Sznaj­der 3Z6AEF, któ­re­mu pogra­tu­lo­wa­li­śmy wybo­ru życząc wytrwa­ło­ści i cier­pli­wo­ści. Obie­cał nas odwie­dzić w naj­bliż­szym czasie 🙂

Zapra­sza­my do obej­rze­nia foto­re­la­cji Mariu­sza SP9HSQ

Foto_02

Foto_05

Foto_07

Foto_08

Foto_09

Foto_10

Foto_13

Foto_14

Foto_17

Foto_19

Foto_21

Foto_22

Foto_23a

Foto_24

Zapra­sza­my rów­nież do obej­rze­nia dwóch fil­mów powsta­łych na tę okoliczność 🙂

error: Content is protected !!