Anteny do łączności satelitarnych zamontowane!!

Posted by on 30 kwietnia 2017

Anteny do łączności satelitarnych zamontowane!!

Uda­ło się!!
Zasta­na­wia­li­ście się co od jakie­goś cza­su robi przy pla­ne­ta­rium kawa­łek słu­pa? Teraz już wszyst­ko jasne!! Pod­czas ostat­nie­go Dnia Klu­bo­we­go po wie­lu mie­sią­cach przy­go­to­wań spo­czę­ła na nim tym­cza­so­wo insta­la­cja ante­no­wa do łącz­no­ści satelitarnych.
Ten zespół anten ste­ro­wa­ny roto­rem otwie­ra przed nami wie­le nowych moż­li­wo­ści i z pew­no­ścią wzbo­ga­ci nasze zajęcia.
Jak to dzia­ła?? Może­cie zoba­czyć kli­ka­jąc w ten link https://youtu.be/jw4nRk6LFok

error: Content is protected !!