Czerwcowy numer Gazety Niepołomickiej

Posted by on 26 maja 2016

Czerwcowy numer Gazety Niepołomickiej

 

 

Nie­co wcze­śniej niż zwy­kle dostęp­ny jest już naj­now­szy, czerw­co­wy numer Gaze­ty Nie­po­ło­mic­kiej. Tym razem Michał SQ9ZAY przed­sta­wia w arty­ku­le minio­ne dwa lata dzia­łal­no­ści Klu­bu oraz pre­zen­tu­je naj­bliż­sze pro­jek­ty. Zapra­sza­my do lektury.

gnczeriwec

error: Content is protected !!