Depesza SAQ odebrana!!!

Posted by on 9 lipca 2016

Depesza SAQ odebrana!!!

Po raz dru­gi w swo­jej histo­rii Nie­po­ło­mic­ki Klub Krót­ko­fa­low­ców pod­jął pró­bę odbio­ru trans­mi­sji z zabyt­ko­wej sta­cji w Gri­me­ton. Pró­ba zakoń­czy­ła się suk­ce­sem. Tym razem przy odbior­ni­ki EKD-300 zasiadł kole­ga Jurek SP9FBT, któ­ry live zapi­sy­wał na kart­ce treść nada­wa­nia wia­do­mo­ści. Po zakoń­cze­niu trans­mi­sji wyświe­tlo­ny został film opo­wia­da­ją­cy dzie­je sta­cji w Grimeton.

Zde­ko­do­wa­ny tekst został wysła­ny do Szwe­cji w celu wery­fi­ka­cji popraw­no­ści odbioru.

Zapra­sza­my do obej­rze­nia gale­rii (foto: SP9HSQ)

 

Film z odbio­ru depeszy:

error: Content is protected !!