Dzień Klubowy 22 czerwca 2017

Posted by on 20 lipca 2017

Dzień Klubowy 22 czerwca 2017

Jak to sko­men­to­wał autor zdjęć Rafał Kowa­lik SQ9IAB “Ot kolej­ny zwy­czaj­ny Dzień Klubowy”
Tym razem popra­wia­li­śmy ante­ny, któ­re z powo­dze­niem prze­trwa­ły dzi­siej­sze nawał­ni­ce. Fra­nek SQ9FSZ otrzy­mał “świa­dec­two” uczest­nic­twa w zawo­dach Dzień Dziec­ka 2017 a Mariusz SP9HSQ popra­wiał fabry­kę Ico­ma 😛 . Nasz Klub odwie­dził rów­nież kole­ga Mar­co IZ1BIJ 🙂 wita­my 🙂

 
error: Content is protected !!