Dzień Klubowy 5 marca

Posted by on 8 marca 2015

Dzień Klubowy 5 marca

 

 

 

 

Dzień Klu­bo­wy 5 mar­ca minął nam przy dal­szym ukła­da­niu kart oko­licz­no­ścio­wych. Dzię­ki zaan­ga­żo­wa­niu wszyst­kich rąk temat osta­tecz­nie został zakończony.

P1070887 (Kopiowanie)

Janek SP9BCH

P1070884 (Kopiowanie)

Mariusz SP9HSQ

W trak­cie spo­tka­nia odwie­dzi­li nas kole­ga Mar­cin SQ9ZBC z Bocheń­skiej Gru­py Krót­ko­fa­low­ców a tak­że kole­ga Miko­łaj SQ9ZAP, któ­ry w efek­cie zade­kla­ro­wał chęć przy­stą­pie­nia do nas 🙂 Klub się rozrasta.

P1070879 (Kopiowanie)

Michał SQ9ZAY, Mar­cin SQ9ZBC i Patryk SQ9OZG

 

 

Oczy­wi­ście w trak­cie spo­tka­nia Mariusz SP9HSQ pro­wa­dził zaję­cia z adep­ta­mi sztu­ki krót­ko­fa­lar­skiej: Ser­gu­iszem, Kubą i Jurkiem.

error: Content is protected !!