Gala FIO — 11.12.2017

Posted by on 7 stycznia 2018

Gala FIO — 11.12.2017

11 grud­nia w Muzeum Lot­nic­twa w Kra­ko­wie odby­ła się uro­czy­sta Gala Fun­du­szu Ini­cja­tyw Oby­wa­tel­skich pod­su­mo­wu­ją­ca tego­rocz­ne pro­jek­ty. Nie zabra­kło na niej SP9MOA wraz ze sto­iskiem, któ­re cie­szy­ło się bar­dzo dużym zain­te­re­so­wa­niem. Dzię­ku­je­my za zaproszenie 🙂

 

error: Content is protected !!