Gazeta Niepołomicka

Posted by on 15 sierpnia 2019

Gazeta Niepołomicka

Kolej­ne dwa arty­ku­ły z Gaze­ty Nie­po­ło­mic­kiej. We wrze­śnio­wym nume­rze Michał SQ9ZAY pisze o naszym wkła­dzie w obcho­dy set­nej rocz­ni­cy odzy­ska­nia nie­pod­le­gło­ści, czy­li oko­licz­no­ścio­wej sta­cji SN100JH (Józef Hal­ler). W nume­rze paź­dzier­ni­ko­wym Mariusz SP9HSQ przed­sta­wia wyjąt­ko­wo cie­ka­wą postać inży­nie­ra Ste­fa­na Man­czar­skie­go, pio­nie­ra radio­tech­ni­ki, wyna­laz­cy i tech­nicz­ne­go dorad­cy Armii Kra­jo­wej. Zapra­sza­my do czytania!

error: Content is protected !!