Grant dla SP9MOA!!!

Posted by on 26 maja 2016

Grant dla SP9MOA!!!

Miło nam poin­for­mo­wać, że pro­jekt Nie­po­ło­mic­kie­go Klu­bu Krót­ko­fa­low­ców pt. „Zwięk­sze­nie atrak­cyj­no­ści zajęć klu­bo­wych oraz popra­wie­nie wize­run­ku sta­cji tere­no­wej pod­czas imprez oko­licz­no­ścio­wych” zdo­był pierw­sze miej­sce w tego­rocz­nej edy­cji kon­kur­su „Fun­du­szu Ini­cja­tyw Oby­wa­tel­skich – Mało­pol­ska Lokal­nie” i otrzy­mał grant w wyso­ko­ści 5.000 złotych!
Środ­ki te prze­zna­czy­my na budo­wę sys­te­mu anten kie­run­ko­wych ste­ro­wa­nych kom­pu­te­ro­wo do pro­wa­dze­nia łącz­no­ści przez sate­li­ty ama­torskie. Naszym celem jest pod­nie­sie­nie atrak­cyj­ność zajęć oraz przy­cią­gnię­cie do Klu­bu nowych osób. Takie wypo­sa­że­nie posłu­ży rów­nież w przy­szło­ści do reali­za­cji pro­jek­tu ARISS (przy­go­to­wa­ne­go przez Mło­dzie­żo­we Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­ne), czy­li bez­po­śred­niej łącz­no­ści z kosmo­nau­tą znaj­du­ją­cym się na Mię­dzy­na­ro­do­wej Sta­cji Kosmicznej.
W maju roz­po­czę­li­śmy kom­ple­to­wa­nie sprzę­tu (obrot­ni­ca ante­no­wa, ste­row­nik kom­pu­te­ro­wy, oka­blo­wa­nie, ante­ny kie­run­ko­we Yagi, sto­jak pod ante­ny), a w okre­sie waka­cyj­nym chce­my prze­pro­wa­dzić pierw­sze pró­by nasłu­chów i łącz­no­ści sate­li­tar­nych. Mamy nadzie­ję, że odbie­rze­my rów­nież sygna­ły radio­we odbi­te od Księżyca.


Część fun­du­szy prze­zna­czy­my na zakup duże­go namio­tu z wypo­sa­że­niem, bane­rów infor­ma­cyj­nych oraz ulo­tek pro­mu­ją­cych krót­ko­fa­lar­stwo. Zapew­ni to lep­szą widocz­ność na impre­zach maso­wych i sku­tecz­niej­sze dotar­cie do lokal­nej spo­łecz­no­ści z infor­ma­cja­mi na temat nasze­go hobby.

Wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych budo­wą sys­te­mu anten kie­ro­wa­nych kom­pu­te­ro­wo oraz reali­za­cją łącz­no­ści via sate­li­ty w ramach niniej­sze­go pro­jek­tu, zapra­sza­my do nasze­go Klu­bu w każ­dy czwar­tek od godzi­ny 18.00.
73!

FIO Mało­pol­ska Lokal­nie, Mało­pol­ska
‪#‎fio­ma­lo­pol­ska­lo­kal­nie‬ ‪#‎malo­pol­ska‬

Pro­jekt dofi­nan­so­wa­ny ze środ­ków Pro­gra­mu Fun­dusz Ini­cja­tyw Oby­wa­tel­skich oraz Woje­wódz­twa Małopolskiego.

fionafaceboka

error: Content is protected !!