Listopadowy Numer Gazety Niepołomickiej

Posted by on 31 grudnia 2016

Listopadowy Numer Gazety Niepołomickiej

Jest już dostęp­ny listo­pa­do­wy numer Gaze­ty Nie­po­ło­mic­kiej, a w niej kolej­na część cyklu “Krót­ko­fa­lar­stwo w pyta­niach i odpo­wie­dziach”. Tym razem Mariusz SP9HSQ przed­sta­wia czy­tel­ni­kom wła­ści­wo­ści fal ultrakrótkich.

Zapra­sza­my do lektury!!

Wer­sja do prze­czy­ta­nia: http://sp9moa.moa.edu.pl/…/uplo…/2016/11/GazetaListtopad.jpg

Listo­pa­do­wa Gaze­ta Nie­po­ło­mic­ka: http://wspolny.niepolomice.eu/dokumenty_na_st…/…/2016_11.pdf

 

 

error: Content is protected !!