HF7FKD z okazji 7 Festynu Komandosa — Podsumowanie

Posted by on 30 sierpnia 2016

HF7FKD z okazji 7 Festynu Komandosa — Podsumowanie

W dniach 26 — 29 sierp­nia Nie­po­ło­mic­ki Klub Krót­ko­fa­low­ców pra­co­wał pod zna­kiem oko­licz­no­ścio­wym HF7FKD z oka­zji 7 Festy­nu Koman­do­sa odby­wa­ją­ce­go się w Dziw­no­wie (www.festynkomandosa.pl).

Zosta­ło prze­pro­wa­dzo­nych 150 QSO z 34 kra­ja­mi na 3 kon­ty­nen­tach m.in. Niem­cy, Ukra­ina, Rosja Hisz­pa­nia, Moł­da­wia, Gre­cja, Irlan­dia, Ser­bia a tak­że Sta­ny Zjed­no­czo­ne, Kana­da i Dominikana.

mapa

HF7FKD podsum

error: Content is protected !!