HF800OBS na 800-lecie Opactwa Benedyktynek ze Staniątek

Posted by on 18 września 2016

HF800OBS na 800-lecie Opactwa Benedyktynek ze Staniątek

W dniach od 12 do 18 wrze­śnia Nie­po­ło­mic­ki Klub Krót­ko­fa­low­ców pra­co­wał pod zna­kiem oko­licz­no­ścio­wym HF800OBS z oka­zji 800-lecia Opac­twa Mni­szek Bene­dyk­ty­nek ze Sta­nią­tek. W sobo­tę 17 wrze­śnia dzię­ki uprzej­mo­ści Sio­stry Ksie­ni otrzy­ma­li­śmy pozwo­le­nie na pra­ce sta­cji z tere­nu Opactwa.

W naj­bliż­szych dniach uka­że się aktu­aliz­cja z pod­su­mo­wa­niem pra­cy stacji.

error: Content is protected !!