HF90OSP — 90 lat OSP Szarów

Posted by on 7 stycznia 2018

HF90OSP — 90 lat OSP Szarów

W dniach 26 do 29 paź­dzier­ni­ka Nie­po­ło­mic­ki Kub Krót­ko­fa­low­ców SP9MOA pra­co­wał spod zna­ku HF90OSP z oka­zji 90-lecia Ochot­ni­czej Stra­ży Pożar­nej w Sza­ro­wie. Ope­ra­to­rem sta­cji był nasz klu­bo­wicz a zara­zem czło­nek OSP Sza­rów Michał SP9MTJ.

 

HF95OSP

26–29.10.2017r.

95 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Szarowie

95th anniversary of the voluntary fire brigade in Szarów

error: Content is protected !!