II Ćwiczenia Łączności Kryzysowej — 05.07.2016r.

Posted by on 9 sierpnia 2016

II Ćwiczenia Łączności Kryzysowej — 05.07.2016r.

Dzię­ki uprzej­mo­ści Nad­le­śnic­twa w Nie­po­ło­mi­cach, otrzy­ma­li­śmy zgo­dę na wjazd samo­cho­dem na zamknię­ty teren Pusz­czy Nie­po­ło­mic­kiej oraz wyko­na­nie testów łącz­no­ści radio­wej. Naszym celem było okre­śle­nie, czy sta­cje domo­we będą mia­ły łącz­ność z pojaz­dem wypo­sa­żo­nym w radio­sta­cje i znaj­du­ją­cym się wewnątrz Pusz­czy, czy­li w tere­nie bar­dzo trud­nym radio­wo. W przy­pad­ku wystą­pie­nia sytu­acji kry­zy­so­wej, taki pojazd mógł­by dotrzeć do miej­sca pro­wa­dze­nia akcji ratun­ko­wej i prze­ka­zy­wać infor­ma­cje do naszych sta­cji domo­wych lub bez­po­śred­nio do miejsc zarzą­dza­nia kry­zy­so­we­go (np. OSP).
Prze­pro­wa­dzo­ny test doty­czył łącz­no­ści w paśmie 2 metry, 70 cm oraz CB (kanał 26). Chcie­li­śmy spraw­dzić rów­nież moż­li­wość łącz­no­ści przez prze­mien­ni­ki SR9P (Pawe­łek) oraz SR9K (Sier­cza). Oprócz sta­cji domo­wych dwóch kole­gów pra­co­wa­ło z miejsc poło­żo­nych ponad pozio­mem lasu — Dąbro­wa (248 m n.p.m) oraz Brze­zie (284 m n.p.m). Samo­cho­dem po Pusz­czy poru­sza­li się kole­dzy Andrzej SQ9MUP oraz Fra­nek SQ9FSZ, testu­jąc łącz­ność z ośmiu miejsc w tere­nie zale­sio­nym. Andrzej obsłu­gi­wał radio­te­le­fo­ny samo­cho­do­we, Fra­nek zapi­sy­wał rapor­ty i dodat­ko­wo na każ­dym punk­cie spraw­dzał łącz­ność z małe­go ręcz­ne­go radia z krót­ką anteną.
Wyni­ki testów poka­za­ły, że uży­wa­jąc dużej mocy (25 wat) w paśmie 2 metry jeste­śmy w sta­nie poro­zu­mieć się z pojaz­dem w każ­dym miej­scu Pusz­czy Nie­po­ło­mic­kiej. Gorzej wypa­da pasmo 70 cm, któ­re jest moc­no tłu­mio­ne przez drze­wo­stan oraz prze­szko­dy tere­no­we. Sła­bo wypa­dła łącz­ność w paśmie CB, tyl­ko dobrze wypo­sa­żo­ne sta­cje bazo­we mogły ją nawią­zać z pojaz­dem Andrze­ja SQ9MUP. Cie­ka­we wyni­ki dały testy łącz­no­ści z radio­te­le­fo­nem ręcz­nym. Jedy­nie naj­wy­żej poło­żo­na sta­cja w Brze­ziu odbie­ra­ła bez­błęd­nie kore­spon­den­cję Fran­ka (sta­cja w Dąbro­wie znacz­nie gorzej a sta­cje bazo­we zupeł­nie nie odbie­ra­ły sygna­łu). Nato­miast pew­ną łącz­ność z pojaz­du zapew­nił prze­mien­nik SR9P na Kosko­wej Górze (zarów­no pasmo 2 metry jak i 70 cm).

Prze­pro­wa­dzo­ne ćwi­cze­nia dostar­czy­ły dużo cie­ka­we­go mate­ria­łu do ana­liz i prze­my­śleń (szcze­gó­ło­wy raport w załą­cze­niu). Dzień klu­bo­wy 21.07.2016 r. prze­zna­czy­li­śmy na pod­su­mo­wa­nie testów i wyzna­cze­nie dal­szych dzia­łań. W spo­tka­niu uczest­ni­czył rów­nież dr Ryszard Dul­ski, słu­żąc swo­ją sze­ro­ką wie­dzą na temat łącz­no­ści w warun­kach eks­tre­mal­nie trud­nych. W trak­cie burz­li­wej dys­ku­sji wyło­nił się jeden głów­ny wnio­sek — aby zapew­nić łącz­ność z tere­nu Pusz­czy Nie­po­ło­mic­kiej za pomo­cą małe­go radio­te­le­fo­nu, któ­ry zwy­kle znaj­du­je się w kie­sze­ni każ­de­go krót­ko­fa­low­ca, musi­my zbu­do­wać prze­mien­nik w dobrej loka­li­za­cji (duża wyso­kość n.p.m.). Taki prze­mien­nik powi­nien wyło­wić sła­by sygnał z radio­te­le­fo­nu, wzmoc­nić go i prze­ka­zać dalej. Bez tego zabie­gu nie jeste­śmy w sta­nie sku­tecz­nie pro­wa­dzić kore­spon­den­cji z wnę­trza Pusz­czy Nie­po­ło­mic­kiej. Może­my to zro­bić za pomo­cą radio­sta­cji samo­cho­do­wej, ale nie zawsze mamy oka­zję wje­chać na teren lasu naszym pojaz­dem 🙂
Dal­szy­mi dzia­ła­nia­mi muszą być poszu­ki­wa­nia dobrych (wyso­kich) miejsc odpo­wied­nich na loka­li­za­cję prze­mien­ni­ka oraz “osłu­cha­nie ich” w łącz­no­ści z małym ręcz­nym radiotelefonem.

Zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z peł­nym raportem:

II Ćwi­cze­nia Łącz­no­ści Kry­zy­so­wej PDF

 

error: Content is protected !!