Jazzy na Jazach czyli coroczny Piknik Rodzinny — 28.05.2017

Posted by on 17 czerwca 2017

Jazzy na Jazach czyli coroczny Piknik Rodzinny — 28.05.2017

Tra­dy­cją sta­ła się obec­ność naszej sta­cji na corocz­nym Pik­ni­ku Rodzin­nym orga­ni­zo­wa­nym przy koście­le na Jazach. W tym roku zebra­ni mogli zoba­czyć, jak pro­wa­dzi się łącz­no­ści na pasmach ama­tor­skich, spró­bo­wać swo­ich sił w tele­gra­fii czy tez zoba­czyć zdję­cia prze­chwy­co­ne na żywo z sate­li­tów NOAA. Naj­więk­szym zain­te­re­so­wa­niem dzie­cia­ków cie­szy­ły się jak zwy­kle PMR‑y 🙂

error: Content is protected !!