Kolejna seria ciekawych artykułów z Gazety Niepołomickiej

Posted by on 15 sierpnia 2019

Kolejna seria ciekawych artykułów z Gazety Niepołomickiej

Kolej­na seria cie­ka­wych arty­ku­łów z Gaze­ty Nie­po­ło­mic­kiej autor­stwa Mariu­sza Cie­lu­cha SP9HSQ. Prze­czy­taj­cie koniecz­nie o tym, jak ćwi­czy­li­śmy w lesie wraz ze służ­ba­mi pro­fe­sjo­nal­ny­mi, co sły­chać w naszym warsz­ta­cie elek­tro­nicz­nym oraz jaką potę­gą radio­wą była Pol­ska w latach dwu­dzie­stych. Miłej lektury!

error: Content is protected !!