Kolejna wizyta w Wydziale Zarządzania Kryzysowego

Posted by on 8 grudnia 2015

Kolejna wizyta w Wydziale Zarządzania Kryzysowego

18 listo­pa­da przed­sta­wi­cie­le Nie­po­ło­mic­kie­go Klu­bu Krót­ko­fa­low­ców SP9MOA po raz kolej­ny gości­li z robo­czą wizy­tą u Pana Edwar­da Gro­now­skie­go, sze­fa Wydzia­łu Zarzą­dza­nia Kry­zy­so­we­go Powia­tu Wie­lic­kie­go. Celem wizy­ty było prze­ka­za­nie infor­ma­cji o naszych dzia­ła­niach zre­ali­zo­wa­nych od ostat­nie­go wio­sen­ne­go spo­tka­nia, a pole­ga­ją­cych głow­nie na przy­go­to­wa­niach do utwo­rze­nia sie­ci łącz­no­ści zapa­so­wej, jak rów­nież propa­go­wa­niu krót­ko­fa­lar­stwa wśród lokal­nej spo­łecz­no­ści. Pan Edward otrzy­mał szcze­gó­ło­we pisem­ne spra­woz­da­nie z Pierw­szych Ćwi­czeń Kry­zy­so­wych, prze­pro­wa­dzo­nych przez człon­ków Klu­bu w dniu 18.10.2015 roku. Omó­wi­li­śmy tak­że nasze pla­ny na przy­szły rok, zwią­za­ne z budo­wą sie­ci łącz­no­ści zapa­so­wej na tere­nie Gmi­ny Nie­po­ło­mi­ce. Pan Edward zapew­nił nas, że w 2016 roku krót­ko­fa­low­cy będą zapro­sze­ni do udzia­łu w cyklicz­nie orga­ni­zo­wa­nych ćwi­cze­niach kry­zy­so­wych. Otrzy­ma­li­śmy rów­nież zgo­dę na prze­pro­wa­dze­nie testów łącz­no­ści radio­wej z budyn­ku, w któ­rym mie­ści się Wydział Zarzą­dza­nia Kryzysowego.

Foto

Mariusz Cie­luch SP9HSQ, Michał Matu­sik SQ9ZAY oraz p. Edward Gronowski

error: Content is protected !!