Kolejne ciekawe artykuły!

Posted by on 15 sierpnia 2019

Kolejne ciekawe artykuły!

Tym razem autor­stwa Micha­ła Matu­si­ka SQ9ZAY. Może­cie poczy­tać o uni­kal­nym sys­te­mie radio­we­go pozy­cjo­no­wa­nia obiek­tów APRS oraz o radio­son­dach mete­oro­lo­gicz­nych, na któ­re moż­na polo­wać a potem wypusz­czać pod wła­snym balo­nem. Miłe­go czytania!

error: Content is protected !!