Konkurs FIO rozstrzygnięty!!! Mamy grant!!

Posted by on 3 października 2017

Konkurs FIO rozstrzygnięty!!! Mamy grant!!

Tak jak w poprzed­nich latach, rów­nież i w tym roku zgło­si­li­śmy nasz pro­jekt do Kon­kur­su Gran­to­we­go na Mikro-dota­cje dla Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych, orga­ni­zo­wa­ny przez Fun­dusz Ini­cja­tyw Oby­wa­tel­skich — Mało­pol­ska Lokal­nie. Pro­jekt został pozy­tyw­nie oce­nio­ny i otrzy­ma­li­śmy grant w wyso­ko­ści 5.000 złotych!
Część przy­zna­nych pie­niąż­ków już wyda­li­śmy na zakup nowo­cze­snej radio­sta­cji Yaesu FT-8900 (w ramach budo­wy Zapa­so­wej Sie­ci Łącz­no­ści Kry­zy­so­wej) oraz na oscy­lo­skop cyfro­wy do nasze­go warsz­ta­tu elek­tro­nicz­ne­go dla naj­młod­szych. Warsz­tat otrzy­ma rów­nież pro­ste zesta­wy elek­tro­nicz­ne do samo­dziel­ne­go mon­ta­żu. Pozo­sta­łe fun­du­sze wyko­rzy­sta­my na przy­go­to­wa­nie pla­ka­tów pro­mu­ją­cych krót­ko­fa­lar­stwo oraz opa­sek odbla­sko­wych z logo Klu­bu (szu­kaj­cie ich na naszym sto­isku pod­czas jesien­nych imprez plenerowych).

Pro­jekt dofi­nan­so­wa­ny ze środ­ków Pro­gra­mu Fun­dusz Ini­cja­tyw Oby­wa­tel­skich, Woje­wódz­twa Mało­pol­skie­go i Gmi­ny Kraków.
Fun­dusz Ini­cja­tyw Oby­wa­tel­skich — FIO
FIO Mało­pol­ska Lokalnie
Mało­pol­ska
Kra­ków PL
Biu­ro Ini­cja­tyw Społecznych
#Mało­pol­ska #Kra­ków #FIO­Ma­ło­pol­ska­Lo­kal­nie #Biu­ro­Ini­cja­tyw­Spo­łecz­nych

error: Content is protected !!