Krótkofalarstwo w Niepołomicach — artykuł w Gazecie Niepołomickiej

Autor: 6 października 2015

Krótkofalarstwo w Niepołomicach — artykuł w Gazecie Niepołomickiej

W paź­dzier­ni­ko­wym nume­rze Gaze­ty Nie­po­ło­mic­kiej uka­zał się arty­kuł opo­wia­da­ją­cy o histo­rii krót­ko­fa­lar­stwa w Nie­po­ło­mi­cach od pierw­sze­go radio­ama­to­ra po cza­sy obec­ne.

Zapra­sza­my do lek­tu­ry!!!

 

 

 

gazetapazdziernik

KLIKNIJ ABY POWIĘKSZYĆ

 

Cały numer dostęp­ny TUTAJ.

error: Content is protected !!