Kwietniowy numer Gazety NIepołomickiej

Posted by on 8 kwietnia 2016

Kwietniowy numer Gazety NIepołomickiej

Uka­zał się już  kwiet­nio­wy numer Gaze­ty Nie­po­ło­mic­kiej, a w nim arty­kuł Jan­ka SP9BCH, kie­row­ni­ka sta­cji klu­bo­wej. Autor przed­sta­wia czy­tel­ni­kom czym jest Pol­ski Zwią­zek Krót­ko­fa­low­ców, a tak­że poka­zu­je jak i za co moż­na zdo­być dyplomy.

Zapra­sza­my do lektury 🙂

 

Bez tytułu

Kli­ka­jąc tutaj prze­czy­tasz cały numer Gaze­ty Niepołomickiej

 

error: Content is protected !!