Małopolska Noc Naukowców 2015

Posted by on 29 września 2015

Małopolska Noc Naukowców 2015

 

 

25 wrze­śnia 2015r. Nie­po­ło­mic­ki Klub Krót­ko­fa­low­ców przy Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nym wziął udział w kolej­nej edy­cji Mało­pol­skiej Nocy Naukow­ców. W jej trak­cie moż­na było wziąć udział w warsz­ta­tach fizycz­nych, che­micz­nych , bio­lo­gicz­nych, posłu­chać wykła­dów a tak­że odwie­dzić namiot naszej stacji.

P1100887

Roz­po­czę­cie Mało­pol­skiej Nocy Naukow­ców w MOA

P1100900

Przy­wi­ta­nie

P1100888

Warsz­ta­ty Chemiczne

P1100884

Namiot sta­cji SP9MOA

Dla przy­by­łych przy­go­to­wa­li­śmy kil­ka atrak­cji m.in. oscy­lo­skop z moż­li­wo­ścią “zoba­cze­nia” swo­je­go gło­su, sta­no­wi­sko nasłu­chu na odbior­ni­ku EKD300 jak i sta­ły punkt pro­gra­mu czy­li kącik tele­gra­ficz­ny, któ­ry nie­zmien­nie cie­szył się naj­więk­szym zainteresowaniem.

P1100904

Andrzej SQ9MUP pre­zen­tu­je zasa­dę dzia­ła­nia klu­cza telegraficznego

P1100902

Kącik Tele­gra­ficz­ny

P1100909

Janek SP9BCH pra­cu­je na telegrafii

P1100926

Namiot “pękał w szwach”

P1100931

Sta­no­wi­sko nasłuchowe

P1100939

Janek SP9BCH wytrwa­le uczy telegrafii

P1100953

Za nada­nie Mor­sem imie­nia nagro­da: nasza kar­ta QSL

P1100962

Mariusz SP9HSQ przy kąci­ku telegraficznym

P1100974

Patryk SQ9OZG robi łączności

P1100994

Mimo póź­nej pory zain­te­re­so­wa­nie nie słabło

O godzi­nie 21.30 pre­zes Klu­bu wygło­sił pre­lek­cję pod tytu­łem: “Kolo­ro­wy Świat Krót­ko­fa­low­ca” przed­sta­wia­jąc zebra­nym jak barw­ne jest nasze hobby.

P1100990

Przed pre­zen­ta­cją

P1100999

Kolo­ro­wy Świat Krótkofalowca

Mimo nie naj­lep­szej pogo­dy w Mało­pol­skiej Nocy Naukow­ców w MOA  wzię­ło udział w tym roku ponad 600 osób.

Krót­ko film przy­go­to­wa­ny przez Klub Wycho­wan­ków MOA

Bar­dzo dzię­ku­ję za zaan­ga­żo­wa­nie kole­gów SP9HSQ, SP9BCH, SQ9MUP, SQ9OZG oraz Marka.

Michał SQ9ZAY

Aktu­ali­za­cja

Dla Klu­bu wpły­nę­ły podzię­ko­wa­nia organizatorów:

Sza­now­ni Państwo,

Bar­dzo dzię­ku­ję za tak dużą aktyw­ność w cza­sie Mało­pol­skiej Nocy Naukow­ców w naszym Obser­wa­to­rium. Cie­szy mnie fakt, że mamy tak licz­ną publicz­ność, a eks­pe­ry­men­ty nauko­we są tak ogrom­ną atrak­cją dla uczest­ni­ków. Mimo iż mie­li­śmy mało sprzy­ja­ją­ce warun­ki pogo­do­we to nie­po­ło­mic­kie Obser­wa­to­rium w tę wyjąt­ko­wą noc odwiedziło
ponad 600 osób!!!

Bar­dzo dzię­ku­ję za wszyst­ko, za pomoc w opra­co­wa­niu pro­gra­mu, sta­ra­nia, aby wszyst­ko prze­bie­gło ok, za pro­fe­sjo­na­lizm, no i oczy­wi­ście popu­la­ry­za­cję nauki.

Dzię­ku­ję za dotych­cza­so­wą, owoc­ną współ­pra­cę, oczy­wi­ście już dziś zapra­szam do współ­pra­cy przy two­rze­niu kolej­nej edy­cji MNN2016

Pozdra­wiam serdecznie,

Moni­ka Maślaniec
Koor­dy­na­tor Mało­pol­skiej Nocy Naukow­ców w Niepołomicach

 

error: Content is protected !!