Małopolska Noc Naukowców 2017

Posted by on 3 października 2017

Małopolska Noc Naukowców 2017

W minio­ny pią­tek 29 wrze­śnia już po raz czwar­ty uczest­ni­czy­li­śmy w Mało­pol­ska Noc Naukow­ców przy Mło­dzie­żo­we Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­ne w Nie­po­ło­mi­cach. W tym roku przy­go­to­wa­li­śmy sze­reg atrak­cji; oprócz dobrze zna­nych Kąci­ka Tele­gra­ficz­ne­go czy poka­zu łącz­no­ści moż­na było spró­bo­wać swo­ich sił w luto­wa­nia pro­stych ukła­dów oraz zoba­czyć jak “wyglą­da” nasz głos na ekra­nie oscy­lo­sko­pu 🙂
Zain­te­re­so­wa­nie prze­ro­sło nasze naj­śmiel­sze oczekiwania!
Chce­cie zoba­czyć jak było? Zapra­sza­my zatem do obej­rze­nia foto­re­la­cji autor­stwa Mariu­sza SP9HSQ 🙂

error: Content is protected !!