Mamy to!

Posted by on 15 sierpnia 2019

Mamy to!

Już odbie­ra­my sygna­ły z pol­skie­go sate­li­ty PW-Sat2 za pomo­cą anten zain­sta­lo­wa­nych w klu­bie i prze­sy­ła­my zde­ko­do­wa­nie dane do cen­trum kie­ro­wa­nia lotem 
Jak się mie­wa sate­li­ta, czy­li infor­ma­cje o jego funk­cjach życio­wych dostęp­ne na stro­nie www.radio.pw-sat.pl

error: Content is protected !!