Najnowsze wiadomości z orbity!

Posted by on 15 sierpnia 2019

Najnowsze wiadomości z orbity!

Czy­taj­cie nas w Gaze­cie Nie­po­ło­mic­kiej, w stycz­nio­wym nume­rze Mariusz SP9HSQ opi­su­je misję pol­skie­go sate­li­ty (arty­kuł dostęp­ny tutaj: http://sp9moa.moa.edu.pl/2019_01/ ). Obszer­niej­szy tekst poja­wił się na sto­nie http://wiadomosci.niepolomice.eu/…/niepolomiccy-krotkofalo…/

A nasz PW-Sat2 mie­wa się zna­ko­mi­cie i jest coraz bli­żej Zie­mi! Od momen­tu otwar­cia żagla deor­bi­ta­cyj­ne­go obni­żył orbi­tę o pra­wie trzy kilo­me­try (pomi­mo drob­nych uszko­dzeń folii widocz­nych na zdję­ciu). To potwier­dza teo­rię stu­den­tów z Poli­tech­ni­ki War­szaw­skiej o moż­li­wo­ści zasto­so­wa­nia tego roz­wią­za­nia do przy­spie­sze­nia uty­li­za­cji “kosmicz­nych śmie­ci”.
Nasza klu­bo­wa sta­cja SP9MOA cią­gle odbie­ra dane z sate­li­ty. Obec­nie jeste­śmy na czwar­tym miej­scu w ilo­ści prze­sła­nych pakie­tów 

error: Content is protected !!