Najnowsze wieści z orbity!

Posted by on 15 sierpnia 2019

Najnowsze wieści z orbity!

Zobacz­cie, co przy­tra­fi­ło się pol­skie­mu sate­li­cie i dla­cze­go Zespół PWSat‑a zarzą­dził wcze­śniej­sze (czy­li jutro) otwar­cie żagla deor­bi­ta­cyj­ne­go:
https://pw-sat.pl/otwarcie-zagla-deorbitacyjnego-zaplanowa…/

Nasza klu­bo­wa sta­cja jest goto­wa do odbio­ru sygna­łów z kosmo­su. Wczo­raj­sze poszu­ki­wa­nie lokal­ne­go zakłó­ce­nia zakoń­czy­ło się suk­ce­sem. Wino­waj­cą była kla­wia­tu­ra, emi­tu­ją­ca “śmie­ci radio­we” m.in. na czę­sto­tli­wo­ści uży­wa­nej przez sate­li­tę. Teraz będzie­my mogli zde­ko­do­wać i dostar­czyć jesz­cze wię­cej pakie­tów danych z PWSat‑a.

error: Content is protected !!