Niepołomicki Radar Burzowy

Posted by on 17 kwietnia 2016

Niepołomicki Radar Burzowy

Jako że roz­po­czy­na się sezon burzo­wy posta­no­wi­li­śmy uru­cho­mić na naszej stro­nie nową zakład­kę ” Radar”. Znaj­dzie­cie w niej dane na żywo ze sta­cji detek­cji wyła­do­wań atmos­fe­rycz­nych, zbu­do­wa­nej w 2012 roku w Nie­po­ło­mi­cach przez Mariu­sza SP9HSQ. W owym cza­sie była to jed­na z pierw­szych tego typu ama­tor­skich sta­cji w Polsce. 

Zakład­kę RADAR przy­go­to­wał Tomek SP9TOM, spe­cja­li­sta IT Nie­po­ło­mic­kie­go Klu­bu Krótkofalowców.

Pod tym lin­kiem znaj­dzie­cie histo­rię powsta­nia oraz zasa­dę dzia­ła­nia tej sta­cji 🙂 

Nie­po­ło­mic­ki Radar Burzo­wy wykry­wa impul­sy w pro­mie­niu ok. 3000 km! Sygna­ły z kil­ku takich sta­cji wędru­ją na ser­wer i po ana­li­zie moż­li­we jest usta­le­nie (z mak­sy­mal­nym błę­dem do 900 m) miej­sca ude­rze­nia pio­ru­na. Dzię­ki temu, że sta­cja znaj­du­je się w Nie­po­ło­mi­cach i jest pod­łą­czo­na do ama­tor­skie­go sys­te­mu Blit­zor­tung mamy dostęp do dokład­nych danych o ude­rze­niach w pro­mie­niu 50 km!. Rów­nież dzię­ki histo­rii może­my obser­wo­wać prze­miesz­cza­nie się komór­ki burzo­wej i… wcze­śniej zamknąć okna i wyłą­czyć elek­tro­ni­kę w domu 🙂

Bez tytułu

error: Content is protected !!