No to ŻEGLUJEMY!

Posted by on 15 sierpnia 2019

No to ŻEGLUJEMY!

Pod­czas dzi­siej­sze­go prze­lo­tu oko­ło godzi­ny 10:50, pol­ski sate­li­ta otrzy­mał roz­kaz otwar­cia żagla deor­bi­ta­cyj­ne­go.
Nasza klu­bo­wa sta­cja nasłu­cho­wa w Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nym ode­bra­ła pakie­ty ozna­cza­ją­ce roz­po­czę­cie eks­pe­ry­men­tu. Prze­sła­na przez sate­li­tę tele­me­tria potwier­dzi­ła waha­nia napię­cia zwią­za­ne z pro­ce­sem prze­pa­la­nia spe­cjal­ne­go sznur­ka, trzy­ma­ją­ce­go żagiel w pojem­ni­ku. Po jego uwol­nie­niu, żyro­sko­py zare­je­stro­wa­ły duże wstrzą­sy sate­lity, co by świad­czy­ło o wła­ści­wym zadzia­ła­niu mecha­ni­zmu roz­wi­ja­nia żagla.
W trak­cie kolej­ne­go prze­lo­tu PW-Sat2 nada­wał spo­re ilo­ści danych. Było to pierw­sze zdję­cie z pokła­do­wej kame­ry, poka­zu­ją­ce pra­wi­dło­wo roz­wi­nię­ty żagiel.
Wszyst­kie ode­bra­ne przez naszą sta­cję pakie­ty jak i pli­ki źró­dło­we zosta­ły dostar­czo­ne do Cen­trum Kie­ro­wa­nia Lotem.

Gra­tu­lu­je­my Kon­struk­to­rom i całe­mu Zespo­ło­wi PWSat‑a uda­ne­go eksperymentu!!!

error: Content is protected !!