Noc Naukowców 2014

Posted by on 13 października 2014

Noc Naukowców 2014

26 wrze­śnia 2014 roku wzię­li­śmy udział w Mało­pol­skiej Nocy Naukow­ców, któ­ra odby­ła się Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nym w Nie­po­ło­mi­cach. Jed­no­cze­śnie była to ofi­cjal­na inau­gu­ra­cja pra­cy naszej klu­bo­wej stacji.

Odwie­dza­ją­cy Obser­wa­to­rium mogli zoba­czyć (i usły­szeć) jak prze­pro­wa­dza się łącz­no­ści krót­ko­fa­lar­skie, któ­ry­mi zaj­mo­wa­li się Mariusz SP9HSQ oraz Patryk SQ9OZG, zapo­znać się z łącz­no­ścia­mi cyfro­wy­mi z uży­ciem kom­pu­te­ra oraz obej­rzeć radia i ante­ny. W trak­cie trwa­nia impre­zy pre­zen­ta­cję „Zostań krót­ko­fa­low­cem” wygło­sił pre­zes klu­bu Michał SQ9ZAY.
Ser­decz­ne podzię­ko­wa­nia za wkład wysi­łek w orga­ni­za­cję sta­no­wi­ska pod­czas Nocy Naukow­ców nale­żą się klu­bo­wi­czom: Jan­ko­wi SP9BCH, Mariu­szo­wi SP9HSQ, Patry­ko­wi, SQ9OZG, Andrze­jo­wi SQ9MUP, Sław­ko­wi SQ9SXP i Micha­ło­wi SQ9ZAY.

 

02_NN_IMGP2405

03_NN_IMGP2406

04_NN_IMGP2407

error: Content is protected !!