Obrazy z ISS

Posted by on 6 lutego 2015

Obrazy z ISS

W dniach 31 stycz­nia i 1 luty z pokła­du Mię­dzy­na­ro­do­wej Sta­cji Kosmicz­nej (ISS) dobie­ga­ło na zie­mię dziw­ne pisz­cze­nie. Był to sygnał radio­wy SSTV nada­wa­ny na czę­sto­tli­wo­ści 145,800 Mhz przez rosyj­ską część zało­gi Sta­cji. Na począt­ku trans­mi­sji dał się sły­szeć znak wywo­ław­czy “Romeo Sier­ra Zero India Sier­ra Sier­ra” RS0ISS, po któ­rym nastę­po­wał prze­kaz radio­wy obra­zów przed­sta­wia­ją­cych Juri­ja Gaga­ri­na. Trans­mi­sja miał cha­rak­ter oko­licz­no­ścio­wy upa­mięt­nia­ją­cy osiem­dzie­sią­tą rocz­ni­ce uro­dzin pierw­sze­go czło­wie­ka w kosmo­sie. Przy pomo­cy pro­gra­mu kom­pu­te­ro­we­go uda­ło nam się ode­brać kil­ka obra­zów, któ­re pre­zen­tu­je­my poniżej :

 

Hist4

Hist7

Hist15

201502020224

201502020051

201502012133

error: Content is protected !!