Okolicznościowa stacja radiowa” — artykuł w Gazecie Niepołomickiej

Posted by on 12 lipca 2015

“Okolicznościowa stacja radiowa” — artykuł w Gazecie Niepołomickiej

W pią­tek poja­wił się waka­cyj­ny numer Gaze­ty Nie­po­ło­mic­kiej, a w nim arty­kuł o naszej sta­cji oko­licz­no­ścio­wej HF24DN. Zapra­sza­my do lektury.

 

 

 

 

gazeta

Waka­cyj­ne wyda­nie Gaze­ty Nie­po­ło­mic­kiej (klik­nij w zdję­cie, by wyświe­tlić cały numer w PDF)

Oko­licz­no­ścio­wa sta­cja radiowa
Tego­rocz­ne Dni Nie­po­ło­mic dla Nie­po­ło­mic­kie­go Klu­bu Krót­ko-falow­ców upły­nę­ły bar­dzo pra­co­wi­cie, a to za spra­wą sta­cji oko­licz­no­ścio­wej o zna­ku HF24DN, któ­rą Klub uru­cho­mił na czas trwa­nia świę­ta nasze­go miasta. 
Radio­we sta­cje oko­licz­no­ścio­we upa­mięt­nia­ją lub pro­mu­ją wyda­rze­nia o róż­nym cha­rak­te­rze (np. SN10EU – dzie­sią­ta rocz­ni­ca wstą­pie­nia Pol­ski do UE, SN07MPL – siód­my Mało­pol­ski Pik­nik Lot­ni­czy, HF650N – 650-lecie loka­cji Nie­po­ło­mic, SN50MOA – 50-lecie Mło­dzie­żo­we­go Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­ne­go). Dzię­ki krót­ko­fa­low­com, infor­ma­cje o tych wyda­rze­niach tra­fia­ją do radio­ama­to­rów na całym świe­cie. Po zre­ali­zo­wa­nej łącz­no­ści do kore­spon­den­ta wędru­je pocz­tą oko­licz­no­ścio­wa kar­ta QSL (for­ma podob­na do wido­ków­ki), któ­ra szcze­gó­ło­wo opi­su­je wyda­rze­nie lub pro­mo­wa­ne miejsce. 
Sie­dzi­bą sta­cji od piąt­ku do nie­dzie­li (22–24 maja) było jed­no z pomiesz­czeń MCDiS, któ­re zosta­ło przy­sto­so­wa­ne nie tyl­ko do pra­cy radio­sta­cji, ale tak­że na część poka­zo­wą. Pra­ce przy­go­to­waw­cze roz­po­czę­ły się już we czwar­tek. Mimo prze­szka­dza­ją­ce­go desz­czu kole­gom Jan­ko­wi SP9BCH, Andrze­jo­wi SQ9MUP, Irko­wi SP9IM oraz Jur­ko­wi uda­ło się zain­sta­lo­wać przy budyn­ku maszt z ante­na­mi na KF (fale krót­kie) i UKF (fale ultra­krót­kie). Kolej­nym kro­kiem było dostar­cze­nie i zamon­to­wa­nie radio­sta­cji oraz nie­zbęd­ne­go sprzę­tu. Do pra­cy na falach krót­kich słu­ży­ły nam radia ICOM IC-7000 oraz IC-735. Do pra­cy na falach ultra­krót­kich uży­wa­li­śmy radia Alin­co DR-140. Wymie­nio­ne radio­sta­cje oraz roz­wie­szo­ne ante­ny umoż­li­wia­ły nam pro­wa­dze­nie bez­po­śred­nich łącz­no­ści na pasmach 80, 40, 20 i 2 metry. 
W pią­tek wie­czo­rem sta­cja była goto­wa do pra­cy i w eter poszło wywo­ła­nie ogól­ne dla zna­ku oko­licz­no­ścio­we­go HF24DN. Natych­miast zaczę­li się zgła­szać kore­spon­den­ci, chcą­cy nawią­zać łącz­ność z naszą sta­cją oko­licz­no­ścio­wą. Łącz­no­ści „na fonii” pro­wa­dzi­li Michał SQ9ZAY, Mariusz SP9HSQ oraz Ser­giusz — mło­dy adept sztu­ki krót­ko­fa­lar­skiej (11 lat). Na tele­gra­fii, czy­li alfa­be­tem Morse’a, pra­co­wał Janek SP9BCH. W cza­sie trzech dni pra­cy sta­cji prze­pro­wa­dzo­no w sumie 203 łącz­no­ści z krót­ko­fa­low­ca­mi z 22 kra­jów, m.in. z Nie­miec, Ukra­iny, Danii, Irlan­dii, Fran­cji, Chor­wa­cji, Włoch, Wiel­kiej Bry­ta­nii, Gre­cji, Ser­bii, Hisz­pa­nii, Holan­dii, Nor­we­gii, Rosji i oczy­wi­ście Pol­ski. Za prze­pro­wa­dzo­ne łącz­no­ści do kore­spon­den­tów będą wysła­ne potwier­dze­nia w for­mie kart QSL, pro­mu­ją­cych naszą nie­po­ło­mic­ką ziemię.
Odwie­dza­jąc sie­dzi­bę sta­cji oko­licz­no­ścio­wej moż­na było zoba­czyć nie tyl­ko spo­sób pro­wa­dze­nia łącz­no­ści przez radio­ama­to­rów, ale rów­nież dowie­dzieć się czym jest krót­ko­fa­lar­stwo, jak zbu­do­wa­ne jest radio, do cze­go słu­ży ante­na, w jaki spo­sób może­my poroz­ma­wiać z kore­spon­den­tem znaj­du­ją­cym się na dru­giej pół­ku­li oraz że nasze fale nie są szko­dli­we a krót­ko­fa­low­cy mogą się przy­dać pod­czas kata­kli­zmów i klęsk żywio­ło­wych, zapew­nia­jąc nie­za­leż­ną łącz­no­ści na dowol­ny dystans. 
Bar­dzo dużą popu­lar­no­ścią cie­szył się „Kącik Tele­gra­ficz­ny” przy­go­to­wa­ny z myślą o naj­młod­szych. Klucz pod­łą­czo­ny do kom­pu­te­ra z odpo­wied­nim opro­gra­mo­wa­niem dawał moż­li­wość pisa­nia na ekra­nie liter i cyfr poprzez „wystu­ka­nie” zna­ku alfa­be­tem Morse’a, co spra­wia­ło dużo rado­ści zarów­no młod­szym jak i star­szym odwie­dza­ją­cym. Za pra­wi­dło­we nada­nie Mor­sem swo­je­go imie­nia moż­na było otrzy­mać kar­tę QSL Nie­po­ło­mic­kie­go Klu­bu Krótkofalowców.
Dodat­ko­wą atrak­cją była wysta­wa sprzę­tu radio­tech­nicz­ne­go, obej­mu­ją­ca współ­cze­sne radio­sta­cje i ante­ny KF, prze­no­śne urzą­dze­nia UKF, ska­ne­ry, odbior­ni­ki glo­bal­ne i zabyt­ko­we odbior­ni­ki radio­we (mor­ski EKV102 oraz woj­sko­wy EKD300). Mariusz SP9HSQ poka­zał pro­sty odbior­nik VLF, dzię­ki któ­re­mu odwie­dza­ją­cy mogli obser­wo­wać sygna­ły nada­wa­ne przez sta­cje woj­sko­we na bar­dzo niskich czę­sto­tli­wo­ściach. Moż­na było rów­nież obej­rzeć jego ante­nę ELF, słu­żą­cą do odbio­ru Rezo­nan­su Schu­man­na – natu­ral­ne­go pola magne­tycz­ne­go, tzw. „Pul­su Ziemi”.
Sta­cja oko­licz­no­ścio­wa pra­cu­ją­ca pod­czas 24. Dni Nie­po­ło­mic cie­szy­ła się dużym zain­te­re­so­wa­niem odwie­dza­ją­cych. Przez nasze sta­no­wi­ska prze­wi­nę­ło się mnó­stwo osób inte­re­su­ją­cych się radio­tech­ni­ką. Ale co waż­ne, odwie­dzi­ło nas rów­nież wie­le osób nie mają­cych poję­cia, że moż­na roz­ma­wiać z dru­gą oso­bą za pomo­cą fal radio­wych, bez uży­wa­nia tele­fo­nu czy internetu.
Nie­po­ło­mic­ki Klub Krót­ko­fa­low­ców dzię­ku­je Panu Bur­mi­strzo­wi Roma­no­wi Pta­ko­wi za zapro­sze­nie oraz Dyrek­to­ro­wi Mało­pol­skie­go Cen­trum Dźwię­ku i Sło­wa, Panu Kaje­ta­no­wi Kona­rzew­skie­mu za udo­stęp­nie­nie pomiesz­cze­nia pod­czas 24. Dni Niepołomic. 
Wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych zapra­sza­my do odwie­dze­nia naszej sta­cji, któ­ra będzie pra­co­wa­ła z oka­zji 125 rocz­ni­cy powsta­nia OSP w Nie­po­ło­mi­cach w dniach 18–19 lip­ca br. z tere­nu Straż­ni­cy przy ul. Grunwaldzkiej.

 

Michał Matu­sik SQ9ZAY

Mariusz Cie­luch SP9HSQ

error: Content is protected !!