Opłatek w Tenczynie

Posted by on 5 lutego 2015

Opłatek w Tenczynie

 

W dniu 17 stycz­nia 2015 r. w Ten­czy­nie odby­ło się XXI Spo­tka­nie Opłat­ko­we, na któ­rym nie zabra­kło dele­ga­cji Nie­po­ło­mic­kie­go Klu­bu Krót­ko­fa­low­ców w skła­dzie Michał SQ9ZAY, Mariusz SP9HSQ, Andrzej SQ9MUP oraz Sła­wek SQ9SXP. Wszyst­kich przy­by­łych powi­tał Brat Tade­usz SP9XWY. Po prze­ła­ma­niu się opłat­kiem i zło­że­niu życzeń na Nowy Rok 2015 odby­ła się pre­zen­ta­cja doty­czą­ca emi­sji cyfro­wych: JT65 oraz D‑stara. Następ­nie zebra­ni posłu­cha­li ludo­we­go zespo­łu muzycz­ne­go by potem udać się na tra­dy­cyj­ne pamiąt­ko­we zdję­cie. O godz. 13.00 zosta­ła odpra­wio­na Msza Św. kon­ce­le­bro­wa­na przez Księ­ży Krótkofalowców:Brata Tade­usza SP9XWY, Ks.Szczepana SP9VRJ oraz Ks. Andrze­ja SQ9DIC. Potem mie­li­śmy moż­li­wość zjeść pysz­ny bigos i wspa­nia­łe cia­sto w refek­ta­rzu Zakonu.

DSC_4687

error: Content is protected !!