Pierwsza łączność Weroniki

Autor: 16 stycznia 2017

Pierwsza łączność Weroniki

Po kil­ku­na­stu tygo­dniach szko­leń teo­re­tycz­nych oraz pra­cy na naszym tre­nin­go­wym radio­te­le­fo­nie, w dniu wczo­raj­szym Wero­ni­ka prze­pro­wa­dzi­ła swo­ją pierw­szą “praw­dzi­wą” łącz­ność na UKF-ie. Gra­tu­lu­je­my!!!

error: Content is protected !!