Pierwsze łączności młodych adeptów krótkofalarstwa

Posted by on 26 kwietnia 2015

Pierwsze łączności młodych adeptów krótkofalarstwa

Po kil­ku mie­sią­cach nauki, ćwi­czeń i przy­go­to­wań nasi mło­dzi adep­ci krót­ko­fa­lar­stwa Ser­giusz i Kuba zaczy­na­ją samo­dziel­nie pro­wa­dzić pierw­sze łączności.

 

 

 

 

 

Pierwsze łączności

 

Wszyst­kich chcą­cych zoba­czyć i usły­szeć czym jest krót­ko­fa­lar­stwo zapra­sza­my w każ­dy czwar­tek o godzi­nie 18 do budyn­ku Pla­ne­ta­rium MOA.

error: Content is protected !!