Pierwszy etap realizacji zadania publicznego zakończony.

Posted by on 7 marca 2016

Pierwszy etap realizacji zadania publicznego zakończony.

Nie­po­ło­mic­ki Klub Krót­ko­fa­low­ców roz­po­czął reali­za­cję zada­nia publicz­ne­go na 2016 rok w zakre­sie ratow­nic­twa i ochro­ny lud­no­ści pole­ga­ją­ce­go na budo­wie Zapa­so­wej Sie­ci Łącz­no­ści Kry­zy­so­wej w ramach kon­kur­su ofert dla orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych, ogło­szo­ne­go przez Bur­mi­strza Mia­sta i Gmi­ny Nie­po­ło­mi­ce w ubie­głym roku. Zada­nie to finan­so­wa­ne jest dota­cją przez Urząd Mia­sta i Gmi­ny Niepołomice.

Zgod­nie z har­mo­no­gra­mem, w minio­ny czwar­tek został zamknię­ty pierw­szy etap pro­jek­tu, polega­ją­cy na skom­ple­to­wa­niu całe­go potrzeb­ne­go sprzętu.
Do sie­dzi­by Klu­bu został zaku­pio­ny agre­gat prą­do­twór­czy Pezal 2,2kW wraz z zasi­la­czem sta­bi­li­zo­wa­nym, aku­mu­la­tor 120 Ah/12V, radio prze­no­śne KF/UKF Yaesu FT-857D, ante­na Dia­mond X‑510N oraz prze­wód ante­no­wy TriLan240. Ante­ny Dia­mond X‑50N oraz X‑510N będą zamon­to­wa­ne na budyn­ku UMiG oraz straż­ni­cy OSP Niepołomice.

Kolej­nym eta­pem pro­jek­tu będzie mon­taż zaku­pio­ne­go wypo­sa­że­nia w sie­dzi­bie Klu­bu oraz prze­pro­wa­dze­nie dru­giej pró­by łącz­no­ści tere­no­wej, już w nowej kon­fi­gu­ra­cji sprzę­to­wej oraz w symu­lo­wa­nych warun­kach bra­ku zasi­la­nia sieciowego.

Nie­po­ło­mic­ki Klub Krót­ko­fa­low­ców pra­gnie podzię­ko­wać fir­mie Dipol z Kra­ko­wa (www.dipol.com.pl) oraz fir­mie CON-SPARK z Gdy­ni (www.yaesu.pl.) za zna­czą­ce wspar­cie naszych działań.

logo_niepolomice_liftdipol1cs

Foto_01 Foto_13 Foto_05 Foto_06 Foto_09 Foto_08

error: Content is protected !!