Piknik Rodzinny przy kościele na Jazach

Posted by on 8 czerwca 2015

Piknik Rodzinny przy kościele na Jazach

W nie­dzie­lę, 31 maja Nie­po­ło­mic­ki Klub Krót­ko­fa­low­ców dzię­ki uprzej­mo­ści ks. Edwar­da gościł na Pik­ni­ku Rodzin­nym odby­wa­ją­cym się przy koście­le na nie­po­ło­mic­kich Jazach.

W trak­cie Pik­ni­ku moż­na było zoba­czyć jak pro­wa­dzi się łącz­no­ści, obej­rzeć sprzęt oraz spró­bo­wać swo­ich sił w “Kąci­ku Telegraficznym”.

Za prze­pro­wa­dzo­ne łącz­no­ści w dniu 31 maja kore­spon­den­ci otrzy­ma­ją kar­ty pod­stem­plo­wa­ne pie­czę­cią parafialną.

P1080507 P1080508 P1080520 P1080518 P1080516P1080544 P1080559 P1080568P1080585 P1080596 P1080601 P1080610 P1080616

error: Content is protected !!