Piknik Szkolny w Podłężu

Posted by on 9 lipca 2016

Piknik Szkolny w Podłężu

Podob­nie jak w ubie­głym roku Nie­po­ło­mic­ki Klub Krót­ko­fa­low­ców wziął udział w Pik­ni­ku Szkol­nym zor­ga­ni­zo­wa­nym przez Szko­łę Pod­sta­wo­wą w Pod­łę­żu.

W orga­ni­za­cję sto­iska zaan­ga­żo­wa­li się kole­dzy: SP9HSQ, SQ9MUP, SQ9ZAY, SQ9O, SP9TOM, SP9BCH, SP9NCE, Fra­nek G. i Kuba.

W naszym namio­cie moż­na było posłu­chać i zoba­czyć, jak pro­wa­dzi się łącz­no­ści, obej­rzeć prze­chwyt obra­zu z sate­lit NOAA a tak­że spró­bo­wać swo­ich sił w nada­wa­niu alfa­be­tem Morse’a.
Zapra­sza­my do obej­rze­nia foto­re­la­cji Mariu­sza SP9HSQ

error: Content is protected !!